Aktualności:

Numer 9(399)    Wrzesień 2018Numer 9(399)    Wrzesień 2018
fot.
2005 I 12 "Za", ale pod warunkiem

Za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej opowiedział się na łamach francuskiego katolickiego tygodnika "Chrześcijańska rodzina" patriarcha Bartolomeusz.
   - Powtarzamy po raz kolejny, opowiadamy się za wstąpieniem Turcji do Unii Europejskiej. Ale przedtem oczekujemy rozwiązania naszych problemów wynikłych w ostatnich latach, takich jak wznowienie pracy seminarium na Halki i rozwiązanie kwestii związanych z prawami własności - poinformował hierarcha. - Obecny turecki rząd potwierdza swoje dobre zamiary, ale konkretnych wyników jego działalności na razie nie ma - dodał. - Seminarium na Halki zostało zamknięte w 1971 roku, podczas apogeum cypryjskiego kryzysu. Sytuacja z przytułkiem na wyspie Bujukada skomplikowała się w listopadzie 2004 roku, kiedy na mocy decyzji rządu zostaliśmy pozbawieni praw do posiadania tego budynku - podkreślił. - Nie zawahamy się ze skierowaniem naszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chcemy pomóc naszemu krajowi, dlatego podtrzymujemy jego plany wstąpienia do Unii, ale nie zapomnimy o naszych odwiecznych prawach.
   Patriarcha zauważył rzeczywiste za-interesowanie Unii przestrzeganiem praw człowieka i swobody wyznania. Wierzymy w lepszą przyszłość, ale na-leży rozwiązać tyle jeszcze problemów - dodał.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miejsce łaski pełne - Eugeniusz Czykwin
Z Francją, a dokładnie z prawosławiem we Francji, łączą nas wielorakie, często bliskie, kontakty. Pierwszym po rewolucji bolszewickiej egzarchą i organizatorem życia cerkiewnego w Paryżu i Zachodniej Europie był metropolita Eulogiusz (Gieorgijewski) blisko związany z prawosławiem w obecnych granicach Polski – od 1897 roku był rektorem seminarium w Chełmie, a w latach 1905-1914 ordynariuszem chełmsko-lubelskiej diecezji. Jego następcą na paryskiej katedrze był metropolita Włodzimierz (Tichoniski), do 1901 roku archimandryta supraskiego monasteru, a następnie, do 1914 roku, z tytułem „białostocki” biskup pomocniczy grodzieńskiej eparchii. W założonym przez metropolitę Eulogiusza Instytucie św. Sergiusza w Paryżu także przed wojną kształcili się duchowni z Polski, a wydawany w Paryżu biuletyn Service Orthodox Press przez dziesięciolecia, do pojawienia się Interentu, był dla naszego Przeglądu najważniejszym źródłem informacji o życiu Cerkwi w Europie Zachodniej i USA. W latach 80. XX wieku bliskie kontakty z prawosławną młodzieżą z Francji nawiązało nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej, a na początku lat 90., z błogosławieństwa ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, dwie siostry, w tym obecna ihumenia monasteru w Zwierkach, odbywały nowicjat w monasterze Opieki (Pokrowskim) Matki Bożej w miejscowości Bussy-en-Othe. (więcej...)
To wiarołomna polityka - tłum. Ałła Matreńczyk
14 września 2018 roku w specjalnym wydaniu audycji „Cerkiew i świat” metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, odpowiadał na pytania Jekatieriny Graczewoj. (więcej...)
Ochrona świętości - Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Mielniku stoi na ziemi parafialnej. I cóż w tym dziwnego? Ale ona stoi podwójnie, można powiedzieć. (więcej...)