Aktualności:

Numer 7(205)    lipiec 2002Numer 7(205)    lipiec 2002
fot.Marek Dolecki
2005 V 16 Pierwszy męczennik za wiarę XX wieku

Książka o metropolicie Włodzimierzu (Bogojawleńskim) , rozstrzelanym przez bolszewików w 1918 roku, ukazała się na Ukrainie. Książkę, od razu po zabójstwie metropolity, napisał profesor Kijowskiej Duchownej Akademii o. Teodor Titow , a wydała drukarnia Kijowsko-Pieczerskiej Ławry. Reprint pozwoli czytelnikom zapoznać się z życiem metropolity Włodzimierza i historią Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.
   - Takie książki uczą nas jak żyć - uważa ihumenia Sierafima , przełożona monasteru św. Michała.
   Metropolita kijowski i halicki Włodzimierz, w świecie Wasilij Bogojawleński, urodził się 1 stycznia 1848 r. w tambowskiej guberni. Otrzymał staranne wykształcenie, znał kilka języków. Był egzarchą Gruzji, metropolitą Moskwy i Sankt-Petersburga. W 1915 roku został przeniesiony na kijowską katedrę. Kijowsko-Pieczerska Ławra była ostatnim ziemskim przystankiem metropolity Włodzimierza.
   Nieraz powtarzał: "Nie boję się nikogo, niczego i jeśli trzeba będzie - przyjmę śmierć za Chrystusa Zbawiciela mego i za wiarę prawosławną, która stąd wyszła".
   Kiedy bolszewicy zajęli miasto, w pierwszej kolejności zaatakowali Cerkiew. W styczniu 1918 roku wdarli się do ławry. Kilka dni grabili i niszczyli świątynie. W nocy z 25 na 26 stycznia pięciu żołnierzy wyprowadziło za ogrodzenie monasteru i rozstrzelało metropolitę Włodzimierza.
   Siedemdziesiąt lat później Cerkiew prawosławna kanonizowała pierwszego kijowskiego nowego męczennika.
   Naoczny świadek styczniowych wydarzeń, metropolita Beniamin (Fiedczenkow) wspominał, że ludzie w wojskowych mundurach zażądali wyprowadzenia metropolity. Hierarcha wszystko zrozumiał i był gotów na śmierć. Ubrał się, wyszedł na monasterski plac, przeżegnał się i poszedł w ślad za żołnierzami. Zginął od kul, a jego ciało, które oprawcy wrzucili do sadzawki, odnaleziono następnego dnia.
   Relikwie świętego przechowywane są w dalszych pieczarach Ławry. Metropolita Włodzimierz był pierwszym męczennikiem za wiarę w XX wieku.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)