Aktualności:

Numer 10(316)    październik 2011Numer 10(316)    październik 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2005 V 16 Żądają świątyń

Zalegalizowania ponownego podziału świątyń kanonicznej Cerkwi zażądali członkowie "Kijowskiego Patriarchatu" na Sumszczinie, rodzinnej ziemi prezydenta Wiktora Juszczenko.
   O roszczeniach do świątyń kanonicznej Cerkwi poinformował duchowny kijowskiego patriarchatu o. Metody Sribniak . Zdaniem sumskiej diecezji jest to próba destabilizacji religijnej sytuacji w tym regionie.
   Wcześniej, 9 marca, na mityngu przy pomniku Szewczenki ten sam filaretowski duchowny mówił: - Moskiewska Cerkiew po dziś dzień rządzi Ukrainą, buduje świątynie za państ-wowe pieniądze, a "narodowa Cerkiew" musi tułać się po niewykończonych pomieszczeniach. Jeżeli władza nie przekaże nam legalnie duchowego majątku narodu - świątyń - "Ukraińskiej Narodowej Cerkwi", sami je zabierzemy, a Cerkiew moskiewska niech służy w wagonach. Władza teraz należy do nas i sami powinniśmy być gospodarzami na naszej ziemi.
   W listopadzie 2004 roku w Sumach ukraińscy nacjonaliści dokonali próby przejęcia katedralnego soboru. Podczas nabożeństwa około piętnastu ludzi wdarło się do cerkwi i zaczęło wykrzykiwać do megafonów polityczne hasła o zabarwieniu nacjonalistycznym, obrażając duchownych i wiernych.
   - W tej sytuacji niezrozumiałe jest stanowisko władz, które jakby starały się nie zauważać niebezpieczeństwa grożącego z podobnych religijnych wystąpień. Zwolennicy Filareta, przekonani o swojej bezkarności, atak na prawosławne cerkwie uważają za możliwy. Miejscowe władze, w celu uniknięcia zaostrzenia sytuacji wyznaniowej, powinny należycie ocenić zarówno prowokacyjne oświadczenia liderów "Kijowskiego Patriarchatu", jak i działalność ich adeptów - uważa ataman Sumskiego Pułku Słobodskich Kozaków Siergiej Kondratienko .
   9 marca Synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej wyraził zaniepokojenie aktywizacją działalności "Kijowskiego Patriarchatu". Zwrócił się do prezydenta Juszczenki z prośbą o nieupolitycznianie międzywyznaniowych stosunków i zaprzestanie ingerencji władz w sprawy cerkwi.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)