Aktualności:

Numer 4(274)    kwiecień 2008Numer 4(274)    kwiecień 2008
fot.Eugeniusz Czykwin
2005 V 16 Zmarł władyka Jakub


   W wieku 94 lat odszedł do Pana arcybiskup Jakub (Kukuzis) , od 1959 do 1996 roku stojący na czele greckiego arcybiskupstwa Ameryki. Władyka zmarł w szpitalu na zapalenie płuc.
   Dimitrij Kukuzis urodził się w 1911 roku na tureckiej wyspie Imbros. W wieku 15 lat wstąpił do seminarium na wyspie Halki. W 1934 roku został wyświęcony na jerodiakona, w riasoforze przyjął imię Jakub.
   Na zaproszenie przyszłego patriarchy konstantynopolitańskiego, a ówczesnego arcybiskupa Ameryki Północnej i Południowej Atenagorasa , o. Jakub wyemigrował do USA, gdzie rok później przyjął święcenia kapłańskie. Był duchownym w wielu parafiach, a jednocześnie wykładał w greckich duchowych szkołach. W 1945 r. ukończył Uniwersytet Harwarda ze stopniem magistra teologii, w 1950 przyjął amerykańskie obywatelstwo.
   W 1954 roku Atenagoras wyświęcił o. Jakuba na biskupa Melitonu. W 1959 roku, po śmierci arcybiskupa Michała , władyka Jakub stanął na czele greckiej diecezji Ameryki. Był jednym z założycieli Stałej Konferencji Kanonicznych Biskupów Prawosławnych Ameryki (SCOBA)
   Władyka Jakub usprawnił organizację parafii, których liczba w 1996 roku osiągnęła pięćset. Dzięki niemu przy arcybiskupstwie otwarto nowe wydziały: cerkiewno-społeczny i młodzieżowy. To pod jego rządami szkoła Teologiczna Świętego Krzyża uzyskała akredytację Stowarzyszenia Szkół Teologicznych USA. Brał także aktywny udział w życiu religijno-społecznym. Popierał ruch w obronie praw człowieka - w 1965 roku wziął udział z pastorem Martinem Luterem Kingiem w słynnej manifestacji w Alabamie. Wiecznaja Pamiat’ .
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)