Aktualności:

2007 IV 19 Dziesiąty biskup

20 marca Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego powołał o. dr. archimandrytę Paisjusza (Martyniuka) na biskupa wikariusza diecezji łódzko-poznańskiej z tytułem biskupa piotrkowskiego. Chirotonia biskupia odbędzie się 12-13 kwietnia w Warszawie.
   O. dr archimandryta Paisjusz (Piotr Martyniuk) urodził się 7 lipca 1969 roku w Szczecinku, w rodzinie duchownego o. Piotra i Walentyny Martyniuków.
   Śluby monastyczne małej schimy złożył 6 kwietnia 1989 roku w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Otrzymał imię Paisjusz na cześć św. Paisjusza Wieliczkowskiego. Święcenia diakońskie (7 kwietnia 1989 r.) i kapłańskie (22 kwietnia 1989 r.) otrzymał z rąk biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla.
   W 1992 roku ukończył Seminarium Duchowne w Jabłecznej, w 1998 roku studia magisterskie na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), a w 2001 roku doktoranckie na tejże uczelni, broniąc rozprawy „Duszpasterstwo w listach apostoła Pawła”.
   W latach 1989-1990 pełnił funkcję referenta kancelarii biskupa lubelskiego i chełmskiego, jednocześnie niosąc posługę kapłańską w parafii prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim i Bończy. W okresie 1990-1991 był wikariuszem parafii w Łosince, 1992-1996 dziekanem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej i administratorem parafii w Sławatyczach, a w latach 1996-1999 namiestnikiem monasteru i proboszczem parafii przyklasztornej. W latach 1999-2001 pełnił obowiązki kapelana monasteru św. św. Martyi Marii na Świętej Górze Grabarce i kierownika Domu Opieki w Grabarce.
   Od 1999 r. jest dyrektorem Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Warszawsko-Bielskiej, od 2001 r. prorektorem i wykładowcą teologii pasterskiej w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, od 1 marca 2003 r. – proboszczem parafii św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli, a od 2004 roku przewodniczącym zarządu cmentarza prawosławnego na Woli. Jest również zastępcą dyrektora Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”, pełnomocnikiem metropolity Sawy ds. Domu Opieki w Stanisławowie oraz krajowym duszpasterzem lekarzy weterynarii.
   Za pracę na rzecz Cerkwi w Polsce był wielokrotnie nagradzany: w 1990 roku – złotym krzyżem, 1997 – Orderem św. Marii Magdaleny III stopnia, 1998 – godnością ihumena, 2000 – palicą, 2001 – krzyżem z ozdobami, 2003 – godnością archimandryty, 2005 – Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami.
   Uczestniczył w wielu zagranicznych konferencjach – na Krecie, w Grecji, Czechach, Słowacji, Rosji i na Białorusi. Był też członkiem oficjalnych delegacji Cerkwi w Polsce do Ziemi Świętej, Rosji, Czech i Słowacji.
   
   Jarosław Charkiewicz
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)