Aktualności:

Numer 12(306)    grudzień 2010Numer 12(306)    grudzień 2010
fot.Ałła Matreńczyk
2008 VI 18 Soborowe decyzje

Cerkiewno-Narodowy Sobór Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, który odbył się w rylskim monasterze, zmienił nazwę, zmniejszył liczbę delegatów świeckich, odrzucił ważniejsze zmiany ustawu i powrót do starego stylu. Obrady przebiegały pod przewodnictwem metropolity Warny i Veliko Preslavia Kiryła i przy aktywnym uczestnictwie patriarchy Maksyma.
   Największe dyskusje wywołały propozycje zmian obowiązującego ustawu bułgarskiej Cerkwi
   – Obowiązujący ustaw nie jest zły, należy jedynie go uwspółcześnić. Teraz nie stoimy przed koniecznością zmiany całego ustawu, lecz jego najsłabszych miejsc – powiedział o. Angieł Angiełow. – Wszystkie przyjęte poprawki zostały zgłoszone przez synod.
   Burzliwą dyskusję wywołała propozycja zmiany nazwy z „Cerkiewno - Narodowego Soboru” na „Sobór Cerkiewny”. Delegaci świeccy byli zdania, że taka zmiana doprowadzi do ich izolacji.
   Metropolita Płowdiw Mikołaj podkreślił, że Cerkiew od początku łączy w sobie zarówno duchownych, jak i laikat, i myślenie, że tylko duchowni stanowią Cerkiew, jest bluźnierstwem.
   Zmiana nazwy przeszła, po czym zwiększono liczbę delegatów mnichów, a zmniejszono liczbę delegatów świeckich z czterech do dwóch z każdej diecezji (z sofijskiej z ośmiu do czterech). Na protesty świeckich metropolita Warny i Veliko Preslavia odrzekł, że w soborach powszechnych laicy w ogóle nie brali udziału, a podwyższenie liczby osób świeckich w latach komunizmu wynikało z niedostatecznej liczby duchownych.
   Propozycje zmiany zasad wyboru zwierzchnika Cerkwi nie znalazły poparcia – postanowiono nie obniżać dolnej granicy wieku, czyli 50 lat, odebrano też prawo głosu przy wyborze wydziałowi teologii sofijskiego uniwersytetu (z placówek oświatowych to prawo przysługuje jedynie duchownym seminariam).
   Mimo propozycji mediów, sobór nie rozpatrywał kwestii utworzenia nowych diecezji.
   Przy poparciu metropolity Płowdiw Mikołaja i dorostolskiego Hilariona Katia Todorowa, delegatka z sofijskiej diecezji, zaproponowała soborowi powrót do starego stylu. W związku ze sprzeciwem metropolity loweczskiego Gawriiła, że „problem kalendarza nie jest dogmatyczny i może doprowadzić do smuty wewnątrz Cerkwi”, i metropolity newrokopskiego Natanaela, że „świętujemy wydarzenia, nie daty”, propozycja upadła.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)