Numer 6(360)    czerwiec 2015Numer 6(360)    czerwiec 2015
fot.Jan Makal
O nas...
Anna Radziukiewicz

Z okazji 30-lecia istnienia Przeglądu Prawosławnego spłynęły do nas listy pełne ciepła, wsparcia i docenienia dotychczasowego trudu zespołu i jego współpracowników. Gorąco za nie dziękujemy. Są dla nas otuchą i drogowskazem.


List metropolity Cerkwi w Polsce Sawy, w którym hierarcha życzył, by tak jak dotychczas pismo rzetelnie i wszechstronnie informowało o prawosławiu społeczeństwo w kraju i za granicą, opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu PP.

List wystosował metropolita miński i zasławski Paweł. Metropolita Cerkwi w Białorusi pisze: „Dzięki waszej oddanej pracy w ciągu trzech dziesięcioleci pismo stało się prawdziwym świadectwem żywego i niezwyciężonego prawosławia w Polsce i całym świecie. Dziś jest nieodłączną cząstką życia Cerkwi w Polsce, która jak troskliwa Matka karmi i jedna ludzi różnych narodowości, w tym Białorusinów, którzy od wieków żyją na tej ziemi. Przy jego udziale nawiązywana jest i rozwijana płodna współpraca między Cerkwiami w Polsce i Białorusi, co ma wyraźne odbicie na stronach waszego pisma – szanuje się pamięć naszych wspólnych świętych, dzieciątka Gabriela, męczenników wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego, św. Atanazego Brzeskiego, Serafina Żyrowickiego i całego Soboru Świętych Białoruskich. Publikowane są materiały o naszych prawosławnych świętościach, w tym o odrodzeniu supraskiego Błahowieszczańskiego monasteru. Zamieszcza się informacje o wspólnych pielgrzymkach, konferencjach, seminariach (…). Pismo pomaga każdemu prawosławnemu chrześcijaninowi uświadomić sobie swoją rolę jako kontynuatora i nosiciela bogatej tradycji i daje podstawę, by z chrześcijańskim optymizmem patrzeć w przyszłość.

Metropolita kijowski i całej Ukrainy Onufry zaadresował list na ręce redaktora naczelnego Eugeniusza Czykwina: „Przegląd Prawosławny stał się pierwszym społeczno-cerkiewnym wydaniem w postsowieckiej przestrzeni i stanął u źródeł odrodzenia prawosławnej żurnalistyki i publicystyki. Potrafiliście zjednoczyć wokół swego miesięcznika naukową i twórczą inteligencję, młodzież. Ci ludzie stali się mocnym wsparciem dla prawosławnej Cerkwi w bratniej Polsce.

Należy szczególnie podkreślić nieustanną uwagę, z jaką śledzicie problemy prawosławia na Ukrainie i popularyzujecie nasze wspólne duchowe, historyczne i kulturowe dziedzictwo, wielowiekową braterską jedność prawosławnych wiernych Ukrainy, Rosji, Białorusi i Polski”.
 
List, podpisany przez ministra do spraw religii i narodowości Leonida Hulakę, wystosowała Rada Ministrów Republiki Białoruś: „Wasze pismo dało się poznać jako ogólnopolskie źródło duchowo-oświatowej informacji. Istnieje ścisły związek waszej działalności z dawnymi tradycjami prawosławnego piśmiennictwa i druku. (…) Cieszymy się, że pismo wiele uwagi poświęca życiu białoruskiej mniejszości w Polsce oraz sprawom Białorusi. W ten sposób zaznajamia ono społeczność zagraniczną z naszym państwem i służy aktywnemu rozwojowi związków między narodami”.

Ambasador Republiki Białoruś we Francji, Hiszpanii i Portugalii, stały przedstawiciel Białorusi przy UNESCO Paweł Łatuszka, wcześniej konsul Białorusi w Białymstoku i ambasador w Warszawie, pisze: „W ciągu trzydziestu lat Przegląd Prawosławny jawił się jako źródło oświaty, wychowania młodzieży i informacji o ważnych wydarzeniach prawosławnego życia w Polsce. W dniu jubileuszu należy wskazać na znaczącą rolę pisma w rozwoju współpracy z sąsiednią Białorusią.

Z ciepłymi uczuciami wspominam nasze spotkania i rozmowy oraz wydarzenia, w jakich miałem zaszczyt uczestniczyć albo brać udział we wspólnej ich organizacji”.

Poseł Aleksander Sosna wskazał na ogromną zasługę Przeglądu w przybliżaniu historii prawosławia, upowszechnianiu wiedzy o jego dziedzictwie kulturowym i tradycji. Żywi też nadzieję, że pismo pozostanie najważniejszym źródłem informacji i ulubioną lekturą mieszkańców regionu i kraju, poświęconą sprawom prawosławia i wschodniosłowiańskich mniejszości narodowych.

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, na ręce Eugeniusza Czykwina przekazał list, w którym napisał: „Przez trzy dekady redagowany przez Pana miesięcznik wywierał znaczący wpływ na społeczność naszego miasta i regionu, współtworząc niepowtarzalną kulturę. Wierzę, że nadchodzące lata przyniosą dalszy rozwój Przeglądu, z korzyścią dla czytelników i Białegostoku”.

List wystosował prezydent Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów, prof. Walery Aleksiejew. Zaadresował go na ręce metropolity Sawy, posła i redaktora naczelnego PP Eugeniusza Czykwina, całego zespołu redakcyjnego, ale także czytelników Przeglądu. Prof. Aleksiejew wykazał się znajomością realiów, w jakich pismo powstawało oraz w jaki sposób zmieniało swój kształt, aż stało się „jednym z najbardziej autorytatywnych prawosławnych wydań”, „ważnym źródłem prawdziwej informacji o życiu Cerkwi w Polsce i na świecie”. O jego sukcesie decyduje praca w nim stałych autorów – świeckich i duchownych, którzy utrzymują je na tak wysokim poziomie. „Stało się ono nie tylko periodykiem konfesyjnym. To jednocześnie rzeczywiste archiwum informacji o szybko zmieniającej się współczesności i całkiem nieodległej, czasem tragicznej, przeszłości. Redaktor naczelny, prawosławny poseł polskiego Sejmu, powiedział w jednym z wywiadów, że «prawosławie dla nas to nie prosta deklaracja wiary. To typ kultury, to, co określa nas jako nację».

MFJPN i jej pismo „K jedinstwu!” wiążą z zespołem Przeglądu Prawosławnego długie przyjacielskie i twórcze kontakty. Wasze pismo nieustannie przybliża pracę MFJPN i organizowanych przez nią międzynarodowych konferencji, przebiegających w różnych krajach świata, a nasze pismo publikuje teksty poświęcone życiu Cerkwi w Polsce. (…).

Ten związek wzbogaca nas, nasze narody, kulturowe dziedzictwo obu krajów i pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość”.

Życzenia i pozdrowienia otrzymaliśmy także od naszych przyjaciół bliskich w sensie geograficznym i pa dusze.

Życzenia Bożego błogosławieństwa na następne lata pracy na Bożą chwałę przekazał o. Jerzy Boreczko, dziekan okręgu białostockiego, proboszcz parafii Świętego Ducha w Białymstoku, nieobecny na jubileuszu z powodu pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Mirosław Romaniuk, starosta hajnowski, napisał o Przeglądzie jako niezależnym piśmie wyjaśniającym wiele procesów, zachodzącym w świecie.

Wójt gminy Bielsk Podlaski, Raisa Rajecka, przekazała „słowa uznania wszystkim, którzy z wielką pasją pielęgnują ducha tożsamości religijnej, wzbogacając życie prawosławnych w Polsce”. Dodała, że jest przekonana, że to popularne w naszym środowisku pismo rozwija prawosławną duchowość, szerzy kulturę, wyrastającą z żyznej gleby prawosławia i historię wschodnich narodów.

Wójt gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podziękowała za pracę na rzecz upowszechniania piękna kultury prawosławia.

Bazyli Piwnik, Archont Wielki Cerkwi Chrystusowej, przewodniczący Bractwa św.św. Cyryla i Metodego: „Nie ma zdarzenia z naszej przeszłości, którego byście nie przybliżyli. Nie ma aktualnej sprawy, nad którą byście się nie pochylili. Jak święci Bracia Cyryl i Metody niesiecie naszemu ludowi światło wiary i słowo prawdy. Dziękuję za to, co robicie dla nas wszystkich, za to, kim nas czynicie – świadomymi, oddanymi i wiernymi dziećmi Świętego Prawosławia”.

Archont Wielki Cerkwi Chrystusowej, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Maksbud w Bielsku Podlaskim, Jan Miniuk, napisał: „Z bólem serca wspominam setną rocznicę bieżeństwa – dramatyczne losy naszych przodków, tragedię całych rodzin, wydarzenia jeszcze do niedawna pomijane w historii Polski. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy nie szczędzili czasu i zaangażowania w odkrywanie i przybliżanie tamtych dziejów. Prezentowaniem zarówno historii, jak i aktualnych wydarzeń dotyczących prawosławnej społeczności w Polsce już od trzydziestu lat efektywnie zajmuje się Przegląd Prawosławny”.

Jan Zieniuk, Archont Wielki Cerkwi Chrystusowej, dyrektor wydziału katechetycznego metropolii prawosławnej, skierował do redakcji słowa: „Od 30 lat Przegląd Prawosławny dostarcza informacji o aktualnym życiu i historii Cerkwi prawosławnej w Polsce i na świecie.

We wdrażaniu do czytelnictwa i zdobywaniu wiedzy o naszym wyznaniu pomocą służy dodatek Aniołek, jedyne czasopismo o charakterze wyznaniowym dla najmłodszych. To szczególnie ważne, by wdrażać dzieci do czytania odpowiednich czasopism od najmłodszych lat.

Życzę zespołowi redakcyjnemu dalszych twórczo-odkrywczych pozyskiwania nowych czytelników, tak by nie było domu bez Przeglądu Prawosławnego”.

Rościsław Kuncewicz, dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury: „Dziękuję za przekazywanie informacji, dotyczących ważnych wydarzeń, jak i zwykłych codziennych spraw, za odkrywanie przeszłości i dziedzictwa kulturowego. Pismo chroni od zapomnienia obyczaje i tradycję oraz kształtuje szacunek do dorobku przodków”.

Grzegorz Polak, dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej, pisze: „Składam wszystkim przyjaciołom, tworzącym Przegląd, szczere gratulacje za minione 30 lat redagowania pisma. Niech następne będą równie udane, a może da Bóg jeszcze bardziej.

Dostrzegam sens i wartość waszej służby, której znaczenie będzie rosło, bo przecież widzimy, co się dzieje z całymi społeczeństwami, pożeranymi przez konsumpcjonizm. Prawosławie fascynuje. Można powiedzieć, że dzisiaj triumfuje. Z radością obserwuję coraz większe zainteresowanie ikoną. W mojej rzymskokatolickiej parafii na Ursynowie jest szkoła pisania ikon, w sąsiedniej parafii to samo. Stąd już bliska droga do szacunku dla chrześcijańskiego Wschodu.

Mam nadzieję, że nigdy nie zatracicie poczucia własnej wartości i świadomości tego, jak jesteście potrzebni”.

Zespół redakcyjny pisma „Europa.ru”, kierowanego do mniejszości rosyjskiej w Polsce, napisał: „W tym pięknym dniu, mieszczącym w sobie dokonania minionych lat i nadzieję na dobrą przyszłość, w imieniu własnym i całej mniejszości rosyjskiej pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność i uznanie za całokształt 30-letniej działalności wydawniczej na rzecz wspólnoty prawosławnej w Polsce”.

Napisał też do nas nasz współpracownik, Marek Cybart. „Drodzy Przyjaciele z redakcji Przeglądu Prawosławnego! Nazywam was tak nie z racji osobistych przyjaźni i sympatii, ale dlatego, że swym wspaniałym dziełem – jedynym powszechnie dostępnym prawosławnym czasopismem w Polsce – wspomagacie mnie od trzydziestu już lat w umacnianiu więzi z Cerkwią i w pogłębianiu i poszerzaniu mej wiedzy o problemach prawosławnego życia i wiary prawosławnej. Cały czas robicie to na takim poziomie intelektualnym, który trafia do mnie, do mych odczuć i potrzeb. Udział w obchodach 30-lecia Przeglądu Prawosławnego był dla mnie ogromną przyjemnością, a sposób zorganizowania i prowadzenia gali jubileuszowej wywołał poczucie uczestnictwa w jakimś wielkim i miłym wydarzeniu rodzinnym. Takich miłych wydarzeń zawsze jest w życiu za mało i każde nowe cieszy, jakby było pierwsze. Serdecznie wam za wszystko dziękuję!”.

Anna Radziukiewicz
fot. autorka, Jan Makal

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token