Numer 1(367)    Styczeń 2016Numer 1(367)    Styczeń 2016
fot.Ikona Bożego Narodzenia z XV wieku ze zbiorów Muzeum Bizantyjskiego w Atenach
O Wcieleniu Syna Bożego
Andrzej Charyło
Kardynalne znaczenie w chrystologicznych poglądach egipskiego hierarchy miał żywy i konkretny wizerunek Chrystusa, Wcielonego Odwiecznego Słowa, które zstąpiło z nieba i stało się człowiekiem zgodnie ze słowami Ewangelii według św. Jana „Słowo stało się ciałem”. Św. Cyryl w swoich licznych traktatach podkreślał, że w momencie Wcielenia Jednorodzony Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, natomiast Boska natura Chrystusa nie uległa przemianie ani umniejszeniu, lecz pozostała niezmienna. Odwieczny Logos nie utracił swej Boskiej godności, nie pozostawił niebios, nie oddzielił się od Ojca. W Chrystusie dokonało się rzeczywiste zjednoczenie prawdziwej natury Boskiej i prawdziwej natury ludzkiej.

Arcybiskup Aleksandrii był jednocześnie świadomy istnienia wielkiej tajemnicy Bożej ekonomii, paradoksu niepojętego dla umysłu człowieka. Głosił, że sposób Wcielenia Drugiej Osoby Świętej Trójcy jest prawdziwie niewypowiedziany i niedostępny dla naszych myśli. Dlatego nie można pojąć tego, co przekracza możliwości ludzkiego intelektu ani poddać badaniu, czego zbadać się nie da.

Tę niezgłębioną tajemnicę, przewyższającą siły umysłu, najlepiej uczcić prostą, czystą i żywą wiarą. Wcielony Logos zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Odwieczne Słowo „które było na początku u Boga” utożsamiło się z ciałem „i zamieszkało wśród nas”. Syn Boży przyjął ludzką naturę, pozostając w swej Boskości i w przysługującym Mu z natury majestacie.

Słowo będące Bogiem, któremu hołd oddaje całe stworzenie, stało się ciałem bez zmiany swojej Boskiej natury, której nic nie może pomniejszyć. Nie zamieszkało Ono w człowieku, lecz stało się człowiekiem. Nie przemieniło się w ciało, lecz wzięło ciało ze Świętej Dziewicy i poddało się ludzkiemu narodzeniu. Nie przestało być Bogiem, mimo że stało się ciałem.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło, fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token