Numer 8(374)    Sierpień 2016Numer 8(374)    Sierpień 2016
fot.Jarosław Charkiewicz
Sobór na Krecie
Anna Radziukiewicz
Poza metropolitą Sawą naszą Cerkiew reprezentowali arcybiskup Szymon, arcybiskup Abel, arcybiskup Jakub, biskup Jerzy, biskup Paisjusz, o. archimandryta Andrzej (Borkowski), o. Anatol Szymaniuk, o. Andrzej Kuźma, o. arcydiakon Paweł (Tokajuk), Jerzy Betlejko, Mikołaj Podolec, Jarosław Charkiewicz.
Każdy dzień rozpoczynał się Liturgią, a po południu odbywały się konferencje prasowe, które można było śledzić w Internecie na oficjalnej stronie soboru, www.holy.council.org.
Sobór poprzedziła Synaksa zwierzchnikow Cerkwi, która rozpoczęła się od Liturgii w Troicką sobotę w katedrze Zwiastowania w Kissamosie.
W nabożeństwie, któremu przewodniczył patriarcha aleksandryjski Teodor, udział wzięli dwaj przedstawiciele rządu Grecji, minister spraw wewnętrznych Panagotis Kouroumblis oraz zastępca ministra spraw zagranicznych Ioannis Amanatidis. Potem modlono się za zmarłych hierarchów, duchownych i osoby świeckie, wszystkich tych, którzy pracowali nad przygotowaniem Soboru.
Kolejnej Liturgii, odprawionej w dzień Pięćdziesiątnicy w katedrze metropolitalnej w Heraklionie, przewodniczył patriarcha ekumeniczny Bartłomiej.
– Spotykamy się w zgromadzeniu liturgicznym, by zwołując nasz Święty i Wielki Sobór spełnić powinność i obowiązek jednej Cerkwi prawosławnej przed światem i współczesnym człowiekiem – powiedział hierarcha. – Dzień dzisiejszy jest dniem jedności, bowiem wszyscy jesteśmy złączeni w wierze i sakramentach naszym wspólnym liturgicznym zgromadzeniem, spotkaniem „z łamaniem Chleba”.Na Liturgię przybył prezydent Grecji Prokopis Pavlopulos.
Oficjalne obrady rozpoczęły się drugiego dnia Pięćdziesiątnicy. Sobór przyjął sześć dokumentów – „Misja Cerkwi we współczesnym świecie”, „Pawosławna diaspora”, „Autonomia i sposób jej ogłaszania”, „Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj”, „Sakrament małżeństwa i przeszkody w jego zawarciu” oraz „Relacje Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim” (projekty dwóch z nich, o poście i małżeństwie, prezentowaliśmy na łamach Przeglądu).
Sobór przyjął też końcowe orędzie oraz posłanie do wiernych, które zostało po raz pierwszy odczytane w trakcie Liturgii, odprawionej na zakończenie Soboru w niedzielę Wszystkich Świętych w katedrze św.św. Piotra i Pawła w mieście Chania. Po powrocie naszej delegacji do kraju zostało ono odczytane we wszystkich naszych cerkwiach (zamieszczamy je na stronach 7-9).


fot. Jarosław Charkiewicz
Dlaczego na Sobór nie pojechały wszystkie autokefaliczne Cerkwie


21-28 stycznia 2016 roku, Synaksa w Chambesy Zwierzchnicy wszystkich lokalnych Cerkwi opracowują Regulamin Wszechprawosławnego Soboru z wyraźnym podkreśleniem, że Sobór zwoływany jest przez patriarchę ekumenicznego za zgodą zwierzchników wszystkich lokalnych Cerkwi prawosławnych, a w trakcie jego trwania i prac przygotowawczych będzie obowiązywać zasada konsensusu. Podejmują decyzję, że Sobór odbędzie się na Krecie w dniach od 18 do 27 czerwca 2016 roku. Tej decyzji ani regulaminu Soboru, a także projektu soborowego dokumentu „Sakrament małżeństwa i przeszkody w jego zawarciu”, nie podpisują delegaci Antiocheńskiej Cerkwi Prawosławnej. Ostatniego dokumentu nie podpisuje także delegacja Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej.
2-3 lutego 2016 roku
Sobór rosyjskiej Cerkwi poleca Synodowi wyznaczenie delegacji na Wszechprawosławny Sobór. Jednocześnie podkreśla, że warunkiem koniecznym do jego przeprowadzenia jest udział delegacji wszystkich autokefalicznych Cerkwi, do czego niezbędne jest rozwiązanie problemu w stosunkach między patriarchatem antiocheńskim i jerozolimskim, które zaważyły na decyzji Damaszku. Duchowni i wierni w całym prawosławnym świecie zapoznają się z projektami soborowych dokumentów. Gruzińska, serbska, bułgarska, grecka i rosyjska Cerkiew oraz Kinot Świętej Góry Atos zgłaszają szereg uwag, głównie do projektu „Stosunki Cerkwi prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim” oraz „Misja Cerkwi Prawosławnej we współczesnym świecie”.
1 czerwca 2016 roku
Synod Bułgarskiej Cerkwi informuje, że nie weźmie udziału w Soborze, jeśli odbędzie się on w wyznaczonym terminie.
Biskupi wskazują na pominięcie w porządku obrad wielu ważnych dla prawosławia kwestii, podkreślają sprzeciw niektórych Cerkwi autokefalicznych wobec niektórych dokumentów przedsoborowych.
3 czerwca 2016 roku
Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej uważnie analizuje propozycje, które zgłaszają biskupi, duchowni i wierni, akceptuje poprawki do dokumentów, wniesione przez rosyjską Cerkiew.
W związku z wycofaniem się bułgarskiej Cerkwi, brakiem pewności co do udziału patriarchatu antiocheńskiego i brakiem wstępnego konsensusu co do regulaminu Soboru i dokumentu „Sakrament małżeństwa i przeszkody w jego zawarciu” proponuje patriarchatowi konstantynopolitańskiemu zwołanie najpóźniej do 10 lipca nadzwyczajnego przedsoborowego spotkania.
6 czerwca 2016 roku
Patriarchat antiocheński prosi o podjęcie kroków w celu osiągnięcia konsensusu między wszystkimi Cerkwiami prawosławnymi. Gdyby okazało się to niemożliwe, proponuje zwołanie Soboru w późniejszym czasie, kiedy między wszystkimi autokefalicznymi Cerkwiami będą „pokojowe relacje”. Zaznacza, że nie weźmie udziału w Soborze, dopóki nie zostanie rozwiązany problem wtargnięcia na jego terytorium patriarchatu jerozolimskiego, co doprowadziło do zerwania łączności między Damaszkiem i Jerozolimą.
6 czerwca 2016 roku
Patriarcha serbski informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, Serbskiej Cerkwi Prawosławnej będzie trudno wziąć udział w tym Soborze, dlatego jego zwołanie proponuje na pewien czas odłożyć.
9 czerwca 2016 roku
Patriarchat konstantynopolitański odpowiada rosyjskiej Cerkwi, że zwołanie nadzwyczajnego przedsoborowego spotkania jest niemożliwe. Wobec „obaw niektórych bratnich Cerkwi i niepewności co do ich udziału w Soborze” patriarcha Bartłomiej wyraża przekonanie, że „wysiłki na rzecz usunięcia pojawiających się przeszkód zakończą się sukcesem i wszystkie bez wyjątku Cerkwie wezmą udział w Świętym i Wielkim Soborze”. A jego przesunięcie albo zerwanie „w dwunastej godzinie” po całych dziesięcioleciach przygotowań „skompromituje naszą Cerkiew prawosławną na poziomie kościelnym i międzynarodowym oraz zaszkodzi jej autorytetowi”.
10 czerwca 2016 roku
Synod Gruzińskiej Cerkwi, podkreślając że „celem Soboru była i pozostaje manifestacja jednomyślności prawosławnych, prosi o jego przeniesienie, dopóki ta jedność nie zostanie osiągnięta”. Zaznacza, że delegacja Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej w zaplanowanym na 18-27 czerwca Soborze udziału nie weźmie.
13 czerwca 2016 roku
Rosyjska Cerkiew Prawosławna w związku z tym, że cztery Cerkwie opowiedziały się za przesunięciem daty Soboru, trzy z nich odmówiły udziału w Soborze w ustalonym wcześniej terminie, a propozycja zwołania nadzwyczajnego przedsoborowego spotkania w tej sprawie nie została przez patriarchat konstantynopolitański przyjęta, uważa udział swojej delegacji w tym Soborze za niemożliwy.
15 czerwca 2016 roku
Serbska Cerkiew Prawosławna postanawia wziąć udział w Soborze na Krecie.

fot. Jarosław Charkiewicz

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token