Home > Artykuł > Minister mi odpowiedział

Minister mi odpowiedział

19 listopada 2019 roku premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose, w którym przedstawił priorytety i zamierzenia rządu w 2019 i szerzej, czteroletnim okresie. Z trybuny sejmowej zadałem premierowi dwa pytania:
„Na przestrzeni ostatnich sześciu lat w Puszczy Białowieskiej umarło 1,5 mln drzew. Zginęły drzewa na powierzchni ponad 7 tys. hektarów. Zagrożonych jest kilka gatunków, ale zagrożona jest także ludność regionu Puszczy Białowieskiej. Ludność ta w zdecydowanej większości należy do białoruskiej mniejszości. Społeczno-ekonomiczna degradacja tego regionu spowodowała, że od 1990 roku liczba ludności powiatu hajnowskiego zmniejszyła się o ponad 30 proc. W tym samym czasie w sąsiednim powiecie wysokomazowieckim, gdzie nie mieszkają mniejszości, ubyło tylko 6 proc. mieszkańców. Zmuszani do wyjazdu, zastraszani, stygmatyzowani przez polskich nacjonalistów w marszach głoszących chwałę tych, którzy pacyfikowali prawosławne wsie i mordowali ich mieszkańców, wyjeżdżają i tracąc kontakt ze swoją ojcowizną, tracą swą tożsamość, szybko się polonizują. W okresie między spisami powszechnymi 2002 i 2011 roku liczba deklarujących się jako Białorusini w województwie podlaskim spadła o blisko 20 proc. Mam dwa pytania. Czy rząd podejmie działania interwencyjne, powstrzymujące dalszą społeczno-ekonomiczną degradację regionu zamieszkałego przez mniejszości wyznaniowo-narodowe w województwie podlaskim? I drugie: Jakie działania podejmie rząd, by ratować Puszczę Białowieską przed dalszym wymieraniem? Bardzo proszę o odpowiedzi na piśmie”.

Odpowiedzi w imieniu premiera udzielił mi minister Łukasz Schreiber. W sprawie puszczy napisał:
„Problem z zamieraniem drzewostanów w Puszczy Białowieskiej powstał na skutek ograniczenia pozyskania drewna na terenie Puszczy przed 2015 r., co spowodowało brak możliwości skutecznego reagowania na postępującą gradację kornika drukarza, która w ciągu kilku lat doprowadziła do zamarcia setek tysięcy drzew. Obecnie konieczne jest przeciwdziałanie degradacji siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci obszarów Natura 2000 oraz zapobieganie powstawaniu zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w tym w szczególności dla zdrowia i życia ludzkiego, w związku z dużym nagromadzeniem suchych drzew. Należy zwrócić uwagę, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie Puszczy Białowieskiej ponosi zarządzający obszarem, w tym przypadku nadleśniczowie (na obszarze poza Białowieskim Parkiem Narodowym).
W związku z tym podjęto następujące działania:
a) zostały przygotowane aneksy do planów urządzenia lasu dla trzech nadleśnictw puszczańskich (Białowieża, Browsk, Hajnówka) – dokumenty te, zgodnie z decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zostały wysłane do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu do zaopiniowania i do wiadomości Komisji Europejskiej. Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem, regulującym sposób prowadzenia gospodarki leśnej w nadleśnictwie, zgodnie z zasadą trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;
b) obecnie zakończono prace nad planem zabezpieczenia przeciwpożarowego i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest. Udział w opracowaniu planu mogły wziąć wszystkie zainteresowane podmioty;
c) w Ministerstwie Klimatu zostały też podjęte prace zmierzające do przygotowania Planu Zarządzania Transgranicznego Obiektu Światowego UNESCO Dziedzictwa Białowieża Forest (polskiej części). Planowane jest włączenie w to działanie wszystkich interesariuszy, a zwłaszcza przedstawicieli lokalnej społeczności”.
Na pytanie, czy rząd podejmie działania interwencyjne powstrzymujące dalszą społeczno-ekonomiczną degradację regionu zamieszkałego przez mniejszości wyznaniowo-narodowe w województwie podlaskim, minister odpowiedział:

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Eugeniusz Czykwin

You may also like
Wszystko się zmieniło
W słusznych sprawach
Na zwolnionych obrotach

Odpowiedz