Home > Artykuł > Bractwo Świętego Ognia

Bractwo Świętego Ognia

W Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie 28 lutego odbyło się spotkanie inauguracyjne stowarzyszenia Bractwo Świętego Ognia, które powstało z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 7 stycznia. Głównym jego celem jest szeroko rozumiana organizacja przewiezienia do Polski Świętego Ognia, który w cudowny sposób pojawia się corocznie w Wielką Sobotę w bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie.

Metropolita Sawa zwrócił się do zebranych: – Święte dzieło, realizowane na przestrzeni dziesięciu lat, sprowadzenia Świętego Ognia do Polski, dowodzi, że warto i należy je kontynuować. Wyniknęło z potrzeby duchowej i uwarunkowań, w jakich prowadzi działalność nasza Cerkiew. Jest to bardzo ważne, bowiem otaczający nas świat inaczej pojmuje Święty Ogień i świętość niż my. Prawosławie jest wszechogarniającą miłością i światłością, które powinny oświecać i uświęcać wszystkich. Poprzez całą historię naszej Cerkwi, zarówno w aspekcie światowym, jak i lokalnym, prawosławie doświadczyło wiele, bowiem ciemność chciała i nadal chce zagasić światłość. Oczywiście to się nie udało i nigdy się nie uda. Świadczy o tym fenomen Świętego Ognia, który zstępuje w Wielką Sobotę za wstawiennictwem prawosławnego patriarchy Jerozolimy i później jest rozwożony po całym świecie. Rozszczepiona kolumna przy wejściu do bazyliki, z której zszedł Święty Ogień, ma także wymowne znaczenie. Bardzo dobrze się stało, że obecnie pojawiła się inicjatywa powołania stowarzyszenia, którego celem będzie sprowadzenie Świętego Ognia do naszego kraju. Zachęcam do gorliwości, w szerokim tego słowa znaczeniu, w pokonywaniu wszelkich trudności i realizowaniu tego świętego, dobrego dzieła. Wyrażam przekonanie, że Bóg także w przyszłości będzie błogosławił i będziemy kontynuować przywożenie Świętego Ognia. Ma to duże znaczenie zarówno w skali kraju, jaki i światowego prawosławia, gdyż pokazuje, że nasza niewielka Cerkiew prawosławna w Polsce, pomimo wszelkich przeszkód, jest w stanie sprowadzić Święty Ogień z Jerozolimy do naszego kraju. Niech Bóg pomaga i błogosławi.

Prezes zarządu Bractwa Świętego Ognia, o. Andrzej Bołbot, powiedział: – Inicjatywa założenia stowarzyszenia pojawiła się kilka lat temu. Dzięki błogosławieństwu Bożemu i wsparciu metropolity Sawy rozpoczęło ono swoją działalność w bieżącym roku. Jego głównym zadaniem jest organizacja przewiezienia Świętego Ognia z Jerozolimy, a także wsparcie misji i roli Cerkwi prawosławnej w Polsce we wszelkich dziedzinach jej życia w kraju i poza jego granicami. Statutowe obszary działalności stowarzyszenia obejmują m.in. promowanie kultury i tradycji prawosławnej, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, opiekę nad zabytkami, podtrzymywanie więzi polskiej społeczności prawosławnej ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach, organizację pielgrzymek do świętych miejsc, prowadzenie działalności wydawniczej.
Podczas spotkania wystąpił zespół wokalny muzyka.cerkiew.pl, który wykonał utwory w języku gruzińskim, serbskim, polskim i cerkiewno-słowiańskim. Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć na oficjalnej stronie pod adresem: www.holylight.org.pl.

Andrzej Charyło

Stowarzyszenie dziękuje ofiarodawcom, którzy zechcieliby wspomóc jego statutową działalność.
Stowarzyszenie Bractwo Świętego Ognia
ul. Św. św. Cyryla i Metodego 4/319
03-403 Warszawa
81 1140 2004 000 3102 7967 1875

You may also like
Kolędnicy na Zamku Królewskim

Odpowiedz