Home > Artykuł > Poświęcenie cerkwi św. Jerzego

Poświęcenie cerkwi św. Jerzego

22 sierpnia na prawosławnym cmentarzu w Podsupraślu, po pracach remontowych, wyświęcono cerkiew św. męczennika Jerzego. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup białostocki i gdański Jakub przy współudziale arcybiskupa bielskiego Grzegorza oraz biskupa supraskiego Andrzeja. Uczestniczyli w niej także mnisi z monasteru Zwiastowania Bogarodzicy oraz przybyli z sąsiednich parafii duchowni z dziekanem okręgu białostockiego o. Jerzym Boreczko.

Świątynia, oddana do użytku w 1901 roku, przechodziła różne koleje losu. W okresie międzywojennym i w latach 50. XX wieku, kiedy prawosławni nie mogli korzystać z monasterskiej cerkwi Zwiastowania czy św. Jana Teologa, pełniła rolę parafialnej. Podczas remontu wymieniono tynki wewnętrzne, część więźby dachowej, obudowano kopułę i postawiono nowy krzyż. Zdjęto posadzkę, położono nową, zabezpieczając ją przed wilgocią. Wzmocniono fundamenty. Podczas prac natrafiono na niewybuch – pocisk o długości trzydziestu centymetrów, pochodzący z ostrzału cerkwi podczas drugiej wojny.

Zewnętrzny mur cerkwi został oczyszczony, uzupełniono braki oraz spoiny. We fragmentach elewacji pozostawiono ślady po ostrzałach cerkwi. Wymieniono zewnętrzne schody żelbetowe i obłożono je płytkami granitowymi. Wymieniono także okna i drzwi. Położono nowe instalacje – elektryczną, sygnalizacji alarmowej i przeciwpożarowej oraz nagłośnieniowej. Ikonostas poddano renowacji. Tak szeroki zakres prac remontowych spowodował konieczność ponownego wyświęcenia cerkwi.

Prace remontowe prowadzono pod nadzorem mnichów monasteru supraskiego, w szczególności biskupa Andrzeja oraz archimandryty Sergiusza. Pieniądze pochodziły ze zbiórek oraz dotacji Urzędu Miasta Supraśla. Konsultantem prac był konserwator zabytków.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Aleksy Mularczyk, fot. autor

Odpowiedz