Home > Z kraju > „Tajemnica bitwy na Kulikowym Polu”

„Tajemnica bitwy na Kulikowym Polu”

Spektakl online „Tajemnica bitwy na Kulikowym Polu” to nowoczesny i aktualny format wydarzeń rozrywkowo-edukacyjnych, który został pozytywnie przyjęty i doceniony przez publiczność. Prawie 250 mieszkańców Polski z różnych regionów uczestniczyło w wirtualnym spotkaniu, które się odbyło 5 grudnia 2020 roku.

Przedstawienie zorganizowano w ramach projektu, którego celem jest popularyzacja historii i kultury Rosji, a także rozwój zainteresowania nauką języka rosyjskiego poprzez poznanie życia i osiągnięć najwybitniejszych postaci nauki i kultury. Projekt realizowała niezależna, niekomercyjna organizacja rozwoju oświatowych inicjatyw „Cyfrowa fabryka innowacji” wspólnie ze Szkołą XYZ. Inicjatywa była objęta patronatem rosyjskiego Ministerstwa Edukacji.

Aktorzy Siergiej Zjabko i Paweł Szyszjannikow pokazali uczniom, rodzicom i nauczycielom naukowo-popularne przedstawienie „Tajemnica bitwy na Kulikowym Polu”. Podczas interaktywnego spektaklu w formacie storytellinga widzowie przenieśli się w XIV wiek, do miejsca akcji rozgrywającej się na Polu Kulikowym i mogli poczuć emocje, jakie towarzyszyły bohaterom w noc poprzedzającą wielką bitwę. Warto wspomnieć, że bitwa stała się początkiem wyzwolenia Rosji spod jarzma Hordy. Aktorzy opowiadali o odwadze i zdradzie, intrygach politycznych i krwawych bitwach oraz o małym księstwie moskiewskim, które przekształciło się w centrum Rosji i jej stolicę.

Widzowie w swoich komentarzach pisali, że z zainteresowaniem śledzili wydarzenie odgrywające się na wirtualnej „scenie”, które bardzo spodobało się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. „Umiejętności i profesjonalizm aktorów są zauważalne przez całe przedstawienie”, „Ciekawe, zrozumiałe i dorosłym, i dzieciom”!, „Dziękuje aktorom”! – to są niektóre opinie widzów dotyczące obejrzanego spektaklu.

Виртуальный спектакль «Тайна Куликовской битвы» – это современный и актуальный на сегодняшний день формат проведения развлекательно-образовательных мероприятий, который получил положительные отзывы зрителей. Почти 250 жителей Польши из разных уголков страны учувствовали во встречи, состоявшейся 5 декабря 2020 года.

Спектакль организован в рамках проекта, направленного на популяризацию истории и культуры России, а также на развитие интереса к изучению русского языка через (по средствам) знакомство с жизнью и достижениями выдающихся деятелей науки и культуры. Программа реализована независимой некоммерческой организацией по развитию образовательных инициатив «Фабрика Цифровых Инноваций» совместно со Школой XYZ. Встреча проходила под эгидой Министерства просвещения России.

Актеры Сергей Зябко и Павел Шишлянников провели для школьников, родителей и педагогов школ Польши научно-популярный спектакль «Тайна Куликовской битвы». Во время интерактивного спектакля в формате сторителлинга зрители оказались в XIV веке, в место действия Куликово поле и смогли почувствовать томительное бездействие в ночь накануне великой битвы, ставшей началом освобождении Руси от ордынского ига. Актеры поведали о мужестве и предательстве, политических интригах и кровавых боях, о небольшом княжестве Московском, которое стало центром Руси и её столицей.

Зрители в своих отзывах отметили, что с интересом следили за действом, происходящим на виртуальной «сцене», которое очень понравилось детям и не дало заскучать взрослым. «Мастерство и профессионализм актёров впечатляет всё то время, что идёт представление», «Интересно, понятно и взрослым, и детям!», «Спасибо актёрам!» – вот лишь некоторые отзывы о спектакле.

Kirill Kanarskiy

Foto z kolekcji autora

Odpowiedz