Home > Artykuł > Marzec 2021 > Prześladują chrześcijan

W ciągu ostatniego roku wzrosła intensywność prześladowań chrześcijan na świecie – głosi najnowszy raport międzynarodowej organizacji Open Doors. Obecnie około 309 milionów chrześcijan doświadcza bardzo wysokiego lub ekstremalnie wysokiego poziomu prześladowań w pięćdziesięciu krajach uwzględnionych w światowym indeksie. W ubiegłym roku zamordowano 4761 chrześcijan, co stanowi wzrost o około sześćdziesiąt procent w porównaniu z danymi z 2019 roku, gdy zanotowano 2983 ofiary. Przeważającą większość z nich stanowili mieszkańcy Afryki. Z aktualnego indeksu wynika, że każdego dnia trzynastu wyznawców Chrystusa ginie za wiarę, dwunastu jest niesprawiedliwie aresztowanych lub więzionych, a pięciu zostaje porwanych. Codziennie dwanaście chrześcijańskich świątyń staje się obiektem ataków i napaści. Obecnie co ósmy chrześcijanin na świecie jest dyskryminowany ze względu na swoją wiarę. Mimo to liczba chrześcijan, stanowiących dziś ponad trzydzieści procent ogółu mieszkańców Ziemi, stale rośnie.

Wyznawcy Chrystusa są najbardziej prześladowani w Korei Północnej, Afganistanie, Somalii, Libii, Pakistanie, Erytrei, Jemenie, Iranie, Nigerii, Indiach, Iraku i Syrii. Kolejne pozycje zajmują: Sudan, Arabia Saudyjska, Malediwy, Egipt, Chiny, Mjanma, Wietnam, Mauretania, Uzbekistan, Laos, Turkmenistan, Algieria, Turcja, Tunezja, Maroko, Mali, Katar, Kolumbia.

Wśród państw, w których najbardziej zwiększyły się prześladowania chrześcijan, wymienia się Turcję, która przesunęła się o dziewięć miejsc w górę w porównaniu z ubiegłorocznym indeksem. W tym muzułmańskim kraju nacjonalizm religijny rośnie w siłę, co sprawia, że chrześcijanie znajdują się w bardzo trudnym położeniu. Przedstawiciele greckich, ormiańskich i syryjskich mniejszości etnicznych nie są uznawani za pełnoprawnych członków tureckiego społeczeństwa i doświadczają różnego rodzaju przeszkód prawnych i biurokratycznych. Mają problem ze znalezieniem pracy w sektorze publicznym, a żołnierze często spotykają się z nierównym traktowaniem i szykanami. Przekształcenie słynnej Hagii Sophii i świątyni na Chorze w Stambule w meczety (pisaliśmy o tym w PP 8 i 10/2020) wywołało wśród chrześcijan ogromny niepokój i obawy co do kierunku, w jakim zmierza ich kraj.

Metodologia stosowana w badaniach organizacji Open Doors zakłada, że prześladowania oznaczają nie tylko sytuacje, gdy chrześcijanie są ranieni, torturowani czy zabijani z powodu wyznawanej wiary, ale również gdy wyznawcy Chrystusa z powodu swojej wiary tracą miejsca pracy lub środki na utrzymanie, kiedy dzieci nie mogą dostać się do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia, a także kiedy chrześcijanie z powodu presji otoczenia lub w obawie o swoje życie muszą opuszczać swoje rodzinne strony.

Prześladowania chrześcijan na świecie osiągają coraz większą skalę. Przemoc, piętnowanie i szykanowanie wyznawców Chrystusa dotyczą coraz większej liczby wierzących na całym świecie. Raport Open Doors nie uwzględnia państw europejskich, w których ataki na chrześcijańskie miejsca kultu są coraz powszechniejsze. Przejawy wrogości związane są zazwyczaj z rozprzestrzeniającym się radykalnym islamem, jak również antychrześcijańskim sekularyzmem.

Udokumentowane przypadki świadczą o tym, iż prawo do wyboru i praktykowania własnej religii jest jednym z najczęściej naruszanych praw na świecie. Prawo do wolności religijnej, określone w artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ang. Universal Declaration of Human Rights), uchwalonej w 1948 roku w Paryżu, jest adresowane do wszystkich państw członkowskich ONZ, a tym samym stanowi powszechnie uznane międzynarodowe prawo zwyczajowe, a jego przestrzeganie jest monitorowane przez Komitet Praw Człowieka (ang. Human Rights Committee). Na bazie tej deklaracji uchwalono w 1966 roku w Nowym Jorku Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ang. International Covenant on Civil and Political Rights) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ang. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), które wspólnie tworzą Międzynarodową Kartę Praw Człowieka (ang. International Bill of Rights).

Raport o przestępstwach z nienawiści przeciwko chrześcijanom publikuje także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe), na podstawie danych zgromadzonych przez państwa członkowskie, a także funkcjonujące na ich obszarze organizacje pozarządowe. Według najnowszych analiz wzrasta liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym, które przybierają coraz brutalniejszą formę. W raporcie stwierdzono, że wśród nich najwięcej dotyczyło dewastacji obiektów sakralnych, gróźb karalnych, a także napaści, przemocy i pobić.

We współczesnym świecie niezwykle trudno określić rzeczywistą skalę prześladowań, gdyż nie wszystkie akty agresji wobec chrześcijan są zgłaszane do odpowiednich organów ścigania, czyli m.in. prokuratury i policji, a sprawcy czynów zabronionych pozostają bezkarni. Mimo to wciąż rośnie liczba zawiadomień o przestępstwach, związanych z przemocą i agresją wobec chrześcijan. W polskim kodeksie karnym z 1997 roku o konsekwencjach przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania wspominają artykuły 194-196, za zniesławienie artykuł 212, a za występek polegający na uderzeniu pokrzywdzonego lub naruszeniu jego nietykalności cielesnej artykuł 217.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło
fot. www.opendoors.pl

Odpowiedz