Home > Artykuł > Maj 2021 > Oświadczenie MZP w obronie chrześcijańskich zabytków

Oświadczenie MZP w obronie chrześcijańskich zabytków

Dr Maximos Charakopoulos, sekretarz generalny Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia (MZP), poseł greckiego parlamentu, upoważniony przez Międzynarodowy Sekretariat MZP, wydał oświadczenie w sprawie ochrony zabytków chrześcijańskich w Górskim Karabachu:

„Międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławia wielokrotnie wskazywało na potrzebę ochrony zabytków światowej cywilizacji przed decyzjami i działaniami grożącymi ich zniszczeniem, wypaczeniem tożsamości lub zmianą przeznaczenia.

Współczesna cywilizacja rozumie i uznaje ogromną wartość historyczną i duchową zabytków, z pomocą których dokonuje się dialog teraźniejszości z historyczną przeszłością i wzniosłymi projektami ducha ludzkiego, co jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju myśli i umocnienia naszych wspólnych wartości. Ponadto należny szacunek dla każdego zabytku historii i kultu przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku między wspólnotami religijnymi, a ostatecznie do pokojowego współistnienia narodów.

Jednak, niestety, do dziś mają miejsce wydarzenia, w wyniku których łamane są te zasady. Zdarzają się przypadki arbitralnego przekształcania zabytków religijnych, które mają długą historię i reprezentują wartość estetyczną i artystyczną, w miejsca do przeprowadzania obcych im wydarzeń religijnych lub wykorzystywania ich do innych celów.

Tak więc niedawno – decyzją przywódców politycznych Turcji – świątynia Hagia Sophia została zamieniona w meczet, mimo że została zbudowana w VI wieku i znajduje się na oficjalnej liście zabytków światowego dziedzictwa kulturowego pod ochroną UNESCO.

Czasami zabytki historii i kultury ulegają całkowitemu zniszczeniu, pomimo że są świadkami wielowiekowej obecności innych narodów, religii i cywilizacji na danych terytoriach. Takie działania były wielokrotnie rejestrowane w Kosowie i Metochii, w okupowanych częściach Syrii i Iraku, a także na terytoriach Republiki Cypru, okupowanych przez wojska tureckie.

Jako przedstawiciele parlamentów wielu krajów, uważamy za konieczne wyrażanie kategorycznego sprzeciwu wobec tego rodzaju praktyk i wzywamy organizacje międzynarodowe i rządy do zapobiegania ich stosowaniu.

W tym względzie chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na sytuację, która rozwinęła się bezpośrednio po zakończeniu krwawej wojny w Górskim Karabachu. W wyniku Trójstronnej Deklaracji, podpisanej 9 listopada 2020 roku, pod kontrolę Azerbejdżanu przeszły rozległe terytoria ze skarbami kultury narodu ormiańskiego i jego apostolskiego Kościoła chrześcijańskiego, które mają wielką wartość religijną, historyczną i artystyczną dla cywilizacji światowej.

Uważamy, że zabytki te wymagają natychmiastowego opisu i ochrony przez społeczność międzynarodową i kompetentne organizacje międzynarodowe.

Wzywamy Organizację Narodów Zjednoczonych i UNESCO do przyczynienia się do ochrony bogactwa kulturowego i zabytków narodu ormiańskiego, które obecnie znajdują się pod kontrolą Azerbejdżanu, a także niedopuszczenia do zmiany ich przeznaczenia lub zniszczenia. Obojętność lub brak zainteresowania może spowodować nieodwracalne szkody dla zabytków należących do całej ludzkości”.

tłum. Andrzej Charyło

Odpowiedz