Home > Artykuł > Najnowszy numer > Nagrody wręczone

Nagrody Ostrogskiego wręczono 13 września w soborze Świętej Trójcy podczas inauguracji festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Przewodniczący kapituły nagrody, poseł Eugeniusz Czykwin, podziękował dyrektorowi festiwalu o. Michałowi Niegierewiczowi za możliwość przeprowadzenia ceremonii w tak godnym miejscu i przed tak szacowną publicznością.

Anna Radziukiewicz przybliżyła sylwetki nagrodzonych. Poinformowała, że metropolitę Czarnogóry i Przymorza Joanicjusza kapituła uhonorowała za to, że stanął w obronie Cerkwi ramię w ramię z narodem i zmarłym w tym roku metropolitą Amfilochiuszem. Dwa lata temu władze Czarnogóry przeforsowały ustawę, która otwierała drzwi do marginalizacji, a nawet likwidacji Cerkwi w Czarnogórze, będącej częścią serbskiego patriarchatu. Wtedy protesty przybrały formę marszy-litii, w których jednorazowo brała udział nawet połowa mieszkańców Czarnogóry. Cerkiew obroniono.

Nagrodzono księdza biskupa Kościoła rzymskokatolickiego Michała Janochę, biskupa pomocniczego warszawskiego, historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Biskup interesuje się ikonografią, zwłaszcza sztuką cerkiewną dawnej Rzeczypospolitej i tradycją bizantyńską oraz jej odbiciem w sztuce zachodniej. Bada twórczość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Książki Jego Ekscelencji to między innymi „Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej”, „Problem kanonu”, „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności”. Jest autorem około 130 artykułów naukowych. Współredaguje z prof. Waldemarem Delugą czasopismo „Series Bizantina. Studies on Byzantyne and Postbyzantine Art”.

Nagrodzono też dwóch profesorów z Krakowa.

Andrzej Romanowski, profesor zwyczajny, polonista, historyk, publicysta, felietonista, kieruje katedrą kultury literackiej pogranicza wydziału polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego. Pracuje w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Redaguje serię Biblioteka Literatury Pogranicza, w ramach której wydał już około trzydziestu tomów.

Jest odważny intelektualnie i moralnie. Tę odwagę widać w setkach jego artykułów, kilkunastu książkach, choćby w ostatnich – „Wschodnim pograniczem literatury polskiej. Od średniowiecza do oświecenia”, „Antykomunizm, czyli upadek Polski”, „Pamięć gromadzi prochy”.

Widzi bogactwo komponentu ruskiej kultury tworzonej w granicach Rzeczypospolitej. Domaga się godnego dla niej miejsca i uznania dziedzictwa kulturowego i gospodarczego Rusinów, ale też Żydów i Niemców, współtworzących barwną paletę Rzeczypospolitej w każdym okresie jej dziejów.

Jan Stradomskijest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, slawistą, bułgarystą, członkiem kilku międzynarodowych towarzystw naukowych m.in. Centrum Studiów Cerkiewnych w Niszu, Międzynarodowej Sieci Naukowej Pax Bizantino-Slava.

Bada średniowieczną literaturę Słowian południowych i wschodnich, w tym rękopisy cerkiewnosłowiańskie, stare druki cyrylickie, śledzi polemikę religijną w dawnej Rzeczypospolitej. Owoce badań prezentuje na szerokim tle historii Kościoła i powszechnej. Jego naukowe spojrzenie na kulturę bizantyńsko-ruską I Rzeczypospolitej i średniowieczną Bałkanów pozwala na śledzenie procesu przenikania się w literaturze obu kulturowych obszarów.

Na ręce pastor Barbary Phieler została przekazana nagroda dla Diakonii Kościoła ewangelickiego w Palatynacie w zachodnich Niemczech (Diakonische Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz). Kapituła nagrody uhonorowała pracę charytatywną prowadzoną w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Mołdawii i w Gruzji. Od lat Diakonische Werk współpracuje z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos, organizacją pracującą z uzależnionymi, chorymi, biednymi, prowadzącą przychodnię i poradnie.

Barbara Phieler studiowała w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach osiemdziesiątych. I od tego czasu pozostaje w przyjaźni z wieloma osobami w Polski oraz organizacjami. Z jej inicjatywy nakładem Fundacji Ostrogskiego ukazała się książka „Zamordowane wsie”, poświęcona pacyfikacjom w okresie okupacji niemieckiej. Wielki to gest odwagi – mówienie prawdy o własnym narodzie.

Usłyszeliśmy też o nieobecnych laureatach – o. Fiodorze Kriwonosie, niestety zmarłym w tym roku, nie dożywszy sześćdziestątego roku życia, duchownym, wykładowcy mińskich szkół teologicznych i historykiem Cerkwi, najlepszym na Białorusi znawcą żywotów nowych męczenników. Napisał między innymi monografię o nowych świętych „U Boga miortwych niet”.

I o. Kiryle Szkarbulu, rosyjskim misjonarzu na Tajwanie, Filipinach, w Papui i Nowej Gwinei, Timorze Wschodnim, bibliście, sinologu, lingwiście.

Anna Radziukiewicz, fot. Matfiej Rodow