Home > Artykuł > Luty 2022 > Słów kilka o Stowarzyszeniu

Słów kilka o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest organizacją od ponad trzydziestu lat zrzeszającą prawosławnych, skupionych początkowo wokół wrocławskiej parafii katedralnej, by w kolejnych latach rozszerzyć działalność na całą diecezję wrocławsko-szczecińską.

Arcybiskup Jeremiasz powołał stowarzyszenie na wzór Klubu Inteligencji Katolickiej, mające zintegrować inteligencję prawosławną oraz ukierunkować ją na szeroko rozumianą działalność społeczną. Pierwszym jego przewodniczącym został Aleksander Demczuk. Działalność stowarzyszenia rozszerzała się i w roku 1990 powołano oddział w Szczecinie, a w 2000 w Lubinie.

Podstawowym celem organizacji jest edukacja, poznawanie nauczania i tradycji religijno-społecznych Cerkwi oraz ich rozpowszechnianie wśród osób nie tylko wyznania prawosławnego za pośrednictwem wykładów, konferencji i sympozjów naukowych, a także cyklicznych spotkań, poświęconych teologii prawosławnej oraz historii, tradycji i prezentacji kultury mniejszości prawosławnej w Polsce.

Cenne w dorobku stowarzyszenia są konferencje naukowe – „Kościół prawosławny w Polsce i w Europie” (2006), zorganizowana wspólnie z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dzielnicą Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, a także poświęcona misji cyrylometodiańskiej „Święci Cyryl i Metody w kulturze i tradycji europejskiego chrześcijaństwa” (2013).

Takie wydarzenia, zawsze o charakterze otwartym, przyciągają osoby innych wyznań i narodowości. Wydana w 1997 roku, tuż przed odbywającym się w stolicy Dolnego Śląska Kongresem Eucharystycznym, monografia „Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy” pod redakcją Igora Rydzanicza, wystawy prac malarskich Ałły Laskowskiej (2005) i „Magiczny świat Łemkowszczyzny” fotografii Szymona Barny w Arsenale Miejskim (2010) oraz wiele innych imprez znacząco wpisało się w jego historię.

Stowarzyszenie krzewi kulturę w duchu porozumienia i współpracy pomiędzy ludźmi różnych wyznań i tradycji, organizuje koncerty muzyki cerkiewnej i ludowej. Dochód jednego z nich wsparł odbudowę zniszczonego przez pożar Teatru Polskiego.

Coroczne Ekumeniczne Spotkania Noworoczne, najbardziej rozpoznawalne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Prawosławne z okazji Nowego Roku według kalendarza juliańskiego, to wyjątkowy koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych o wymiarze ekumenicznym, mający osiemnaście edycji.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Rydzanicz

fot. archiwum stowarzyszenia