Home > Artykuł > Kwiecień 2022 > Zaczynane ku Twojej chwale dzieło rąk naszych udoskonal i doprowadź do końca

Zaczynane ku Twojej chwale dzieło rąk naszych udoskonal i doprowadź do końca

W podbiałostockich Karakulach przy ulicy Leśnej, 27 lutego odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Ikony Bogarodzicy „Życiodajne Źródło”. Podczas obrzędu w fundamenty wznoszonej świątyni wmurowano kamień węgielny oraz akt erekcyjny. Nabożeństwo sprawowali arcybiskup białostocki i gdański Jakub oraz biskup supraski Andrzej wraz z ojcami monasteru i duchownymi z okolicznych parafii. Modlono się, aby wszechmogący Bóg pobłogosławił dobry zamiar wspólnego dzieła budowy nowej cerkwi. Hierarchowie wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy pomagali w znajdowaniu miejsca, w sprawnym nabyciu nieruchomości i włączyli się w budowę świątyni.

W okolicy Karakul powstaje coraz więcej domów i przybywa prawosławnych mieszkańców, zatem potrzebna jest cerkiew, do której będą mogli przyjść i w niej wznieść swoje modlitwy, a także uczestniczyć w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii. Wmurowanie kamienia węgielnego jest drugim spotkaniem modlitewnym, dotyczącym wznoszenia nowej świątyni, gdyż pierwsze odbyło się w listopadzie 2020 roku, kiedy poświęcono krzyż na miejscu budowy – powiedział arcybiskup Jakub. Hierarcha podkreślił, że kamień węgielny to część budynku, na którym ma się opierać cała budowla. Niewielki kamień wmurowany w fundamenty przyszłej świątyni jest symbolem innego kamienia – Chrystusa, na którym w sensie mistycznym opiera się cała Cerkiew.

Podczas uroczystości modlono się, aby „Bóg miłosiernie wejrzał na miejsce budowy świątyni ku chwale Jego świętego imienia, pobłogosławił początek wznoszenia cerkwi, pozwolił pomyślnie rozpocząć prace oraz szybko doprowadził, bez żadnych przeszkód, do pomyślnego końca, trudzącym się i budowniczym zesłał we wszystkim pomoc i mądrość, a całemu dziełu dał swego anioła stróża, aby niewidzialnie odpierał wszystkie szkodliwe ataki wrogów widzialnych i niewidzialnych, mocą, siłą, działaniem i łaską Świętego Ducha”. Zaśpiewano troparion rozpoczęcia budowy cerkwi: „Stwórco i Twórco wszystkiego, Boże, zaczynane ku Twojej chwale dzieło naszych rąk, śpiesznie udoskonal i Twoją mocą szybko doprowadź do końca, jako jedyny wszechmocny i Przyjaciel człowieka”, a także kontakion: „Szybki ku pomocy i mocny w opiece, stań teraz łaską Twojej mocy, umocnij błogosławieństwem i doprowadź do końca dobre dzieło Twoich sług, wszystko bowiem, co zechcesz, jako wszechmogący Bóg możesz uczynić”.

– Cerkiew to Dom Boży, który jest mocno osadzony w prawosławnej świadomości. To w niej rozpoczyna się i kończy nasze obcowanie z Bogiem. Przynosimy w niej, przed oblicze Boże, nasze smutki i radości. W niej sprawowana jest Liturgia, która uświęca i przemienia człowieka, a wraz z nim cały świat. Bez cerkwi nie jest możliwe nasze życie liturgiczne i nasze zbawienie. Dlatego cerkiew, jako Dom Boży, lubimy i troszczymy się o nią – stwierdził biskup Andrzej. Hierarcha zaznaczył, że mnisi supraskiej ławry nie zamykają się wyłącznie w murach monasteru, ale jako duszpasterze lokalnej społeczności prawosławnej pragną być bliżej duchowych potrzeb wiernych. Dlatego więc wznoszona jest nowa cerkiew, filialna supraskiej parafii dla mieszkańców wsi Ogrodniczki, Karakule, Ciasne, Sowlany i Nowodworce. W tym radosnym wspólnym dziele nikt i nic nie może przeszkodzić, gdyż świątynia budowana jest dla chwały Bożej.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło, fot. autor

Wszystkim ofiarodawcom Spasi Hospodi!

Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu

ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl

Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Supraślu Numer konta:

83 8060 0004 0680 0286 2000 0010