Home > Z kraju > Przegląd Prawosławny o wojnie

Przegląd Prawosławny o wojnie

To najsmutniejsze wydanie Przeglądu Prawosławnego od czasu jego utworzenia (istnieje 37 lat). Treść kwietniowego numeru zdominowały sprawy wojny na Ukrainie.

Publikujemy w tej sprawie stanowisko soboru biskupów naszej Cerkwi. W nim apel o to, by brat nie zabijał brata, by wojna została przerwana, giną w niej bowiem niewinni ludzie, następuje degradacja życia.

Metropolita Cerkwi w Polsce Sawa wystosował list do patriarchy ruskiej Cerkwi Kiryła – zamieszczamy jego fragment. W nim prośba „o podniesienie swojego patriarszego głosu, aby wojna mająca miejsce na Ukrainie, prowadzona przez Armię Rosyjską, została przerwana.”

Publikujemy odezwy w sprawie wojny na Ukrainie wielu hierarchów – metropolity Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Onufrego, patriarchów Kiryła, Konstantynopola Bartłomieja, Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej Daniela, Cerkwi gruzińskiej Eliasza II, także apel o zatrzymanie zbrojnej agresji papieża Franciszka.

Pomoc, z jaką pospieszyła ofiarom wojny na Ukrainie mała przecież wspólnota prawosławnych w Polsce, okazała się nadzwyczaj obfita. Piszemy o niej, relacjonując sytuację w diecezji lubelsko-chełmskiej, stykającej się z krajem objętym wojną, ale też i w diecezji najbardziej oddalonej od Ukrainy – wrocławsko-szczecińskiej, do której także dotarły setki tysięcy uchodźców (o. Marek Bonifatiuk, „Koło historii”). Odwiedzamy w diecezji gorlicko-przemyskiej prawosławny ośrodek miłosierdzia Eleos, w którym schronienie przed wojną znalazły sieroty z rodzinnego domu dziecka ze Stojanowa, niedaleko Lwowa (Natalia Klimuk, „Spotkanie z aniołami”).

O. Marek Ławreszuk w tekście „Nieobojętna Ukraina” patrzy na naszą sąsiadkę rozdzieloną granicą, ale połączoną wiarą i historią.

O. Konstanty Bondaruk dzieli się refleksjami na trudny czas, czyli o wojnie – jak wojna jest pojmowana w Ewangelii i jak była interpretowana przez chrześcijan Zachodu i Wschodu. Jakie wojny Zachód nazywa sprawiedliwymi, a jakie Wschód niesprawiedliwymi, ale usprawiedliwionymi. I od kiedy następowała stopniowa akceptacja przez chrześcijan wojny.

Święty Mikołaj Serbski w jednym ze swoich listów pisze: (…) „pokój w świecie jest skutkiem cnoty, a nie wytworem umiejętności”. Czyli najpierw trzeba mieć w duszy wiarę i modlitwę, żeby wysławiać Stwórcę i żeby zapanował pokój w duszy. A jeśli ktoś nie posiada pokoju w duszy, jak może dać go światu? Albo i żonie, mężowi? Tak więc następstwem cnoty jest pokój, tak jak światło skutkiem ognia.

Prezentujemy dwóch laureatów Nagrody Ostrogskiego – poetę Borysa Russko w jego najnowszym tomiku „Za Horyzont Horyzontów”. To dwugłos o tomiku – Stefana Jurkowskiego, poety i krytyka literackiego i Anna Radziukiewicz. Drugi laureat, to Arnaud Yves Gouillon, poruszony antyserbską propagandą, zorganizował międzynarodowy ruch Solidarite Kosowo. Pomaga prześladowanym Serbom. O jego pracy w wywiadzie „Uznają cudzy ból za własny”.

„Co się stało w Rzymie”, w tym tekście wracamy do wydarzeń z 1595 roku, kiedy dwaj ruscy biskupi udali się do Rzymu i tam podpisali katolickie wyznanie wiary, rok później tylko zatwierdzone w Brześciu, a które tak podzieliło na wieki wspólny dom ruski Rzeczypospolitej.

Poseł Eugeniusz Czykwin w „Notatkach z Wiejskiej”, znów wraca do wojny.

Anna Radziukiewicz