Home > Artykuł > Maj 2023 > Wizyty

Metropolita Sawa jest poważany przez zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych. Oprócz poszerzania i pogłębiania kontaktów z innymi Cerkwiami autokefalicznymi i autonomicznymi od wielu lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych dialogach dotyczących sytuacji, problemów, roli i zadań prawosławia na świecie. Z odwagą wypowiada się na temat trudnych kwestii kanonicznych i pastoralnych. Na przestrzeni dwudziestu pięciu lat złożył około trzydziestu oficjalnych wizyt w prawie wszystkich autokefalicznych i autonomicznych Cerkwiach prawosławnych, poza patriarchatem antiocheńskim.

Na przełomie stycznia i lutego 2009 roku metropolita Sawa uczestniczył w uroczystej intronizacji nowego patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla. W tym samym roku w maju odwiedził Cypr, co miało wymiar szczególny. Była to bowiem pierwsza w historii Cerkwi prawosławnej w Polsce oficjalna wizyta jej zwierzchnika w Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W czerwcu 2010 roku miało miejsce kolejne historyczne wydarzenie. Z oficjalną wizytą przybył do Polski patriarcha jerozolimski Teofil III. Była to pierwsza od 410 lat wizyta zwierzchnika Cerkwi jerozolimskiej w Polsce. Wcześniej, w 1620 roku, Rzeczpospolitą Obojga Narodów odwiedził patriarcha Teofan III, który wyświęcił trzech biskupów. Tym samym doszło wówczas do odbudowy zlikwidowanej po unii brzeskiej w 1596 roku hierarchii prawosławnej.

We wrześniu 2011 roku metropolita Sawa przebywał z oficjalną wizytą na Ukrainie. Głównym punktem wizyty były uroczystości z okazji 1010. rocznicy założenia stauropigialnego żeńskiego monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Zimnem i dwudziestej rocznicy odnowienia tam życia monastycznego. Zwierzchnik Cerkwi w Polsce pytany jak należy postrzegać istniejące w niektórych Cerkwiach dążenia, mające na celu uzyskanie samodzielności od Cerkwi-Matki, odpowiedział: „Każdy naród powinien mieć swoją Cerkiew i powinien dążyć do autokefalii. Globalnie Cerkiew prawosławna pracuje nad tym zagadnieniem, żeby tam, gdzie kwestia ta już dojrzała, mogła powstać samodzielna Cerkiew, choćby autonomiczna. Jest to problem złożony i trudny, jednak tam, gdzie dana Cerkiew narodowa dojrzała, tam powinna być autokefalia. Takie jest moje stanowisko, które wyrażam na różnych konferencjach międzynarodowych. Jestem też przeciwny, aby w jednym państwie było kilka prawosławnych jurysdykcji”.

W sierpniu 2012 roku w Polsce gościł patriarcha moskiewski Cyryl. Podpisano wówczas przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną i Kościół rzymskokatolicki w Polsce wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji. Mówi ono o dialogu i pojednaniu oraz apeluje do wiernych, aby prosili nawzajem o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego wyrządzonego zła. „Każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku powinien widzieć przyjaciela i brata” – napisano w przesłaniu.

W grudniu tego samego roku metropolita Sawa przebywał w Atenach na zaproszenie Stowarzyszenia Literackiego „Parnas”. Głównym celem wizyty było odebranie tytułu honorowego członka stowarzyszenia, który został przyznany hierarsze w uznaniu jego zasług na płaszczyźnie działalności cerkiewnej, społecznej i naukowej.

Metropolita Sawa reprezentował Cerkiew w Polsce na uroczystościach jubileuszowych z okazji 1700. rocznicy ogłoszenia edyktu mediolańskiego, które odbyły się w maju 2013 roku w miejscu narodzin św. Konstantyna w Niszu w Serbii.

W dniach 18-26 czerwca 2016 roku na Krecie w Grecji odbył się Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej. W obradach soborowych wziął udział metropolita Sawa, który stał na czele kilkunastoosobowej delecji polskiej Cerkwi. Hierarcha nie tylko przedstawił oficjalne stanowisko polskiej Cerkwi, ale wnikliwie odniósł się do wielu istotnych problemów teologiczno-kanonicznych i cerkiewno-administracyjnych. Jego wypowiedzi w ramach debat soborowych były przedmiotem ożywionych dyskusji i miały duży wpływ na ostateczną treść wypracowanych dokumentów.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Na podst. Na chwałę Bożą. Działalność zagraniczna metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy w latach 2008-2022, Warszawa 2023, Rozmowy o życiu i Cerkwi. Z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą rozmawia Jarosław Charkiewicz, Warszawa 2013.