Polityka prywatności / Regulamin

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://przegladprawoslawny.pl.

Polityka prywatności

Podanie Twoich danych osobowych (imię i nazwisko) jest dobrowolne.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji transakcji. W przypadku nie podania adresu e-mail transakcja nie może dojść do skutku.

Imię, nazwisko i adres e-mail są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego,

ul. Składowa 9, 15-339 Białystok,

NIP: 5422699114, REGON: 051977459, KRS: 0000106814 reprezentowana przez Pana Daniela Simoniuk, w zakresie koniecznym do realizacji transakcji.

Twoje dane osobowe są udostępniane firmie Tpay w zakresie koniecznym do realizacji transakcji. Z polityką prywatności firmy Tpay można się zapoznać tutaj.

Administrator nie ma dostępu do danych Twojej karty kredytowej ani konta bankowego.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: fundacja@ostrogski.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.przegladprawoslawny.pl

Postanowienia ogólne; definicje

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczonych przy wykorzystaniu strony www.afgbroker.pl, której właścicielem jest Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  a. Usługodawca – Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
  b. Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem www. www.ostrogski.pl i na jej podstronach;
  c. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Usługodawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
  d. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony.
  e. Usługodawca podaje następujące dane do kontaktu:
  – adres:
  – adres poczty elektronicznej:

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:
  a. udostępnianie Usługobiorcom stron i podstron Strony,
  b. udostępnianie Usługobiorcom formularza kontaktowego,
  c. udostępnianie Usługobiorcom
 2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę obejmuje:
  a. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Strony oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci (Usługobiorca) mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Strony w dowolnym momencie;
  b. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – udostępnieniu formularza kontaktowego, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą bez pośrednio z poziomu Strony.
 3. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Usługobiorców bezpłatnie.
 4. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
  a. dostęp do sieci Internetu
  b. przeglądarka internetowa;
  c. aktywne konto e-mail.
 5. Dostęp do Strony lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
 6. Usługobiorca korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do:
  a. korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);
  b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Strony niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);
  c. korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Usługodawcy;
  d. korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści:
  a. naruszających dobra osobiste osób trzecich
  b. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  c. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,
  d. stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,
  e. dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
  f. wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 8. W razie naruszenia postanowienia ust. 7 Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
 9. Na nieprawidłowe świadczenie przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy, wysłaną na adres e-mail Usługodawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Usługobiorca składa reklamację). Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Usługobiorcy nie pozbawia Usługobiorcy uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

Pliki cookies

 1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony, Strona może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskiwać do nich dostęp.
 2. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na Stronę. Wyłączenie tej informacji traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies.
 3. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Usługobiorca wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
 4. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze Strony.
 5. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Usługobiorcy zależy od stosowanej przez Usługobiorcy przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Usługobiorca powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
 6. Przetwarzane przez Stronę cookies nie zawierają danych osobowych Usługobiorców.
 7. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od dnia 1.07.2022
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Usługodawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze Strony stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Usługodawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Usługobiorcy.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.