Home > Z kraju > List Bożonarodzeniowy Soboru Biskupów Polskiej Cerkwi

List Bożonarodzeniowy Soboru Biskupów Polskiej Cerkwi

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Wielebnego Duchowieństwa, Mnichów i Mniszek Wiernych, Dzieci i Młodzieży

„I Słowo ciałem się stało, i zamieszkało

wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego,

chwałę jako od Ojca Jednorodzonego

 – pełną łaski i prawdy”. (J 1,14)

Dzisiaj przeżywamy wydarzenie szczególne – Narodzenie Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa. Cud wcielenia, Misterium Dobroci Bożej i nowego stworzenia. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, aby Boża wieczność stała się udziałem człowieka. Słowo uniżyło samego siebie (Flp 2,8), aby objawić swoją Pełnię w nas, aby człowiek mógł być ikoną Bożej obecności.

Wypełniło się pragnienie rodu Adama. Betlejem zaś jest znakiem, że Bóg ma swe upodobanie w ludziach. On tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt wierzący w Niego nie zginął, lecz miał życie wieczne (J 3,16).

Bóg jest naszym Ojcem, dlatego nie bójcie się, oto bowiem zwiastuję wam radość wielką, która będzie dana całemu ludowi, oto dzisiaj, w mieście Dawida, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan (Łk 2,10-11). On grzechy nasze sam na ciele nosił… abyśmy obumarłszy dla grzechu dla sprawiedliwości żyli… (1P 2,24). Wielka jest to tajemnica pobożności… (1 Tym 3,16). Bracia i Siostry! Chrystus przez narodzenie przyjął naszą naturę i w ten sposób połączone zostało niebo i ziemia, aniołowie i ludzie: …z dwóch uczynił w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, by głosząc nam pokój, dalekim i bliskim, by przez Niego jedni i drudzy mieli dostęp do Ojca w jednym Duchu (Ef. 2,15-18), aby oświecić siedzących w mroku i cieniu śmierci (Mt 4,16) i poprzez poznanie Boga objawić światu Trójosobowego Boga. Tym samym nowonarodzony Chrystus uczynił nas swoimi dziećmi, dziedzicami wiecznego Królestwa. Cerkiew uzmysławiając tę prawdę śpiewa: Z nami Bóg, zrozumcie to narody i ukorzcie się, albowiem z nami Bóg (Iz.8,9). On jest miłością, która napełnia cały świat. To Boska miłość zbudowała pomost ponad przepaścią oddzielającą grzesznego człowieka od Boga.

Bracia i Siostry! Dzisiaj duchowo w swoim ziemskim życiu przeżywamy, raz jeszcze, narodzenie Chrystusa wraz z poznaniem naszego obowiązku w Nim: wierze, miłości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wstrzemięźliwości, łagodności, (Ga 5,22), nosząc ciężary jeden drugiego (Ga 6,2). Stójmy zawsze na straży pokoju św. Prawosławia, bowiem czyniący pokój wg słów Chrystusa będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9), a jeśli synami, to i dziedzicami przez Boga (Ga 4,7).

Przyjście na świat Chrystusa zmieniło bieg historii ludzkości jednocząc wszystkich. Wszystkich utrzymując, napełnia miłością Bożą ich umysły, czyny i całe życie.

Jego miłość obejmuje cały rodzaj ludzki. Jego przyjście na świat jest jedyne, niepowtarzalne i zbawcze. On nieograniczony urodził się na pustyni i zajaśniał światu jako słońce sprawiedliwości odradzając ludzką naturę. Przebywa wszędzie: w Cerkwi, rodzinie, szkole, szpitalu, domu opieki, urzędzie państwowym. On jest wszędzie. Dlatego też ikona Bożego Narodzenia przedstawia Światło, Które świeci w ciemności, rozpraszając ją.

Bracia i Siostry! Współczesny świat doświadczany jest na wiele sposobów – sekularyzację, upadek duchowości społeczeństw, które łatwiej poddają się wszelkim pokusom szatana, a to powoduje utratę wiary, nadziei i sensu życia. Sprzyjają temu różnego rodzaju choroby, na czele z COVID-19. Cerkiew w całości i każdy z nas indywidualnie przeżywa, w tym względzie, wiele przykrych doświadczeń. Natomiast Chrystus jest zawsze ten sam, niezmienny na wieki. Nasza wiara w Boga, pokój, prawda, radość i miłość mają początek we wcieleniu Chrystusa. I to On nieustannie wzywa każdego z nas: Nie lękaj się! (Łk 12,32), bądź mężnym! „Przyjdźcie do mnie wszyscy trudzący się i dźwigający, a Ja dam odpoczynek… i znajdziecie odpoczynek dla dusz Waszych (Mt 11,28-29). Pamiętajmy, że my, prawosławni, mamy szczególny obowiązek bycia solą ziemi i światłością otaczającego nas świata. Bądźmy, przeto, wierni i mocni w swojej wierze prawosławnej, kulturze i naszych pięknych obyczajach. Wierność ta niech umacnia naszą młodzież i dzieci w godnym świadectwie wiary ojców i matek. Naszą mocą jest dojrzała, rozumna wiara w zwycięstwo, bo tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, to nasza wiara (1 J 5,4).  Nie dawajmy zwyciężyć złu, a zwyciężać dobru w myśl ap. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz. 12,21).

Bracia i Siostry! W świętą noc Bożego Narodzenia przenieśmy się duchowo do Betlejem i wznieśmy swe modlitwy dziękczynienia za wszystko, co darował nam Pan w minionym roku, za dobro i doświadczenia, i oświadczmy naszemu Panu, że będziemy wiernie trwać przy Nim i swojej Cerkwi. To On zwraca się do nas mówiąc: Ja jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata (Mt 28,20). On jest z nami jako Prawdziwy Doradca, Bóg mocny, Władny, Książę pokoju, Ojciec przyszłego wieku (Iz 9,6). W górę wznieśmy serca, z nami Bóg, wszystko, co oddycha, niech chwali Pana. Ta tajemnicza moc nieustannie trwa w Cerkwi. Nie bądźmy rozczarowani, gdy słyszymy o chorobach, różnego rodzaju nieszczęściach i pandemii.

Prawda narodzenia Chrystusa daje nam moc radości i przekonania, ma bowiem swą podstawę w Bogoczłowieku Chrystusie. On wszystko jednoczy, ziemię z niebem, radość z doświadczeniem. On jest Alfą i Omegą (Ap 1,8). Apostoł Paweł napomina: Utrapienie i ucisk spadną na duszę każdego człowieka, kto popełni zło…, a chwała i cześć, i pokój każdemu, kto czyni dobro (Rz 2,9-10).

Bracia i Siostry! Bogu dziękujemy za 2021 rok, który, pomimo pandemii, w życiu Cerkwi minął stabilnie. Nowonarodzonemu Chrystusowi niech będzie chwała i cześć!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022 Roku pozdrawiamy czcigodne Duchowieństwo, Boga miłujących Mnichów i Mniszki, Młodzież, Dzieci i wszystkich Wiernych naszej Cerkwi w Ojczyźnie i poza jej granicami.

Módlmy się, by Chrystus – Bogoczłowiek darował wszystkim zdrowie duchowe i cielesne, a w 2022 roku zachował od wszelkich doświadczeń naszą Cerkiew, Ojczyznę i każdego z nas.

Bracia, doskonalcie się, będąc jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z Wami (2 Kor 13,11).

Chrystus się Rodzi, wysławiajcie Go!

Z Bożego miłosierdzia:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki

+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski

+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański

+ Paweł, Biskup Hajnowski

+ Andrzej, Biskup Supraski

+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki

Boże Narodzenie 2021/2022

Stołeczne Miasto Warszawa

fot. Andrzej Charyło