Home > Z kraju > Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Redakcja Przeglądu Prawosławnego zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Cel konkursu

– zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się prawosławiem i życiem w Cerkwi, – rozwój umiejętności plastycznych.

Organizator konkursu

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, ul. Składowa 9, 15-399 Białystok, tel. 85 742 18 57, e-mail: redakcja@przegladprawoslawny.pl

Założenia organizacyjne

– Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i klas IV-VI.

– Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.

– Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

– Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie nie mniejszym niż A4 (210 x 297 mm).

– Tematyka prac powinna obejmować różne wydarzenia związane z rokiem liturgicznym, np. Narodzenie Chrystusa, Spotkanie Pańskie, Niedziela Palmowa, Pascha, Zesłanie Ducha Świętego, Przemienienie Pańskie, Wprowadzenie do Świątyni Bogarodzicy. Prace mogą przedstawiać życie liturgiczne oraz obrzędowe, np. święcenie pól, owoców, pielgrzymowanie.

– Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac do publikacji w kalendarzu Przeglądu Prawosławnego na 2021 rok i pokazanie ich jako elementu scenografii podczas wieczorów kolęd, organizowanych w Operze i Filharmonii Podlaskiej w 2021 roku, co jednocześnie będzie formą ich wyróżnienia.

– Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

– Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

– Prace, niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.

– Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.

– Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Ostrogskiego.

– Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. Prace z zaznaczeniem grupy wiekowej należy nadsyłać na adres: Fundacja Ostrogskiego, ul. Składowa 9, 15-399 Białystok.

Ocena prac konkursowych

– Komisja konkursowa w składzie Paweł Iwaniuk, projektant graficzny, Anna Miszczuk, projektant graficzny, Maria Ptaszyńska, katechetka i Katarzyna Wyspiańska-Mirończuk, producent telewizyjny, reżyser, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając laureatów.

– Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 2 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

– O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa.

– Kryteria oceny: jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania.

Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe. Lista laureatów zostanie opublikowana w Przeglądzie Prawosławnym i na stronach internetowych Przeglądu.

Redakcja

Odpowiedz