Home > Artykuł > Oficjalny komunikat ze spotkania w Ammanie

Oficjalny komunikat ze spotkania w Ammanie

„26 lutego 2020 roku w Ammanie (Jordania) odbyło się spotkanie zwierzchników i przedstawicieli lokalnych Cerkwi prawosławnych, którego głównym celem było rozpatrzenie kwestii jedności i pojednania w świętym prawosławiu. Uczestnicy zaznaczyli, że podzielają ból patriarchatu jerozolimskiego, wynikający ze zbliżającego się niebezpieczeństwa raskołu w prawosławiu.
W spotkaniu wzięły udział delegacje: Jerozolimskiej Cerkwi Prawosławnej na czele z Jego Świątobliwością patriarchą jerozolimskim Teofilem III Ruskiej Cerkwi Prawosławnej na czele z Jego Świątobliwością patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem, Serbskiej Cerkwi Prawosławnej na czele z Jego Świątobliwością patriarchą serbskim Ireneuszem, Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej na czele z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym metropolitą Târgoviște Nifontem, Polskiej Cerkwi Prawosławnej na czele z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym arcybiskupem lubelskim i chełmskim Ablem i Cerkwi Prawosławnej Ziem Czeskich i Słowacji na czele z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym metropolitą Ziem Czeskich i Słowacji Rościsławem.
Uczestnicy spotkania wyrazili wdzięczność Jego Królewskiej Wysokości Abdullahowi II, królowi Haszymidzkiego Królestwa Jordanii i Haszymidzkiemu strażnikowi chrześcijańskich i muzułmańskich świętych miejsc w Ziemi Świętej, a także narodowi Jordanii za współuczestnictwo w organizacji tego zebrania w stolicy Jordanii Ammanie, podkreślając wyjątkowy wkład Jego Królewskiej Wysokości w realizację międzywyznaniowego dialogu na szczeblu międzynarodowym.
Uczestnicy wyrazili także podziękowanie patriarchatowi jerozolimskiemu i Jego Świątobliwości patriarsze Teofilowi za jego nieustanne wysiłki, mające na celu wypracowanie drogi prowadzącej do dialogu i zjednoczenia braci w cennym duchu jedności. Uczestnicy podkreślili, że światło pochodzące z Jerozolimy stanowi świadectwo Świętego Miasta, które nieustannie ukazuje swój międzyreligijny i wielokulturowy charakter, będąc domem dla trzech religii Abrahamowych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.
Delegacje oświadczyły, że zebranie miało na celu umocnienie braterskich więzi między braćmi i ich Cerkwiami, działanie na rzecz pokoju w Chrystusie między nimi, obronę jedności Cerkwi prawosławnych i wznowienie dialogu w modlitewnej nadziei na pojednanie tam, gdzie panuje niezgoda.
W atmosferze braterskiej miłości zgromadzeni na spotkaniu zgodzili się, że decyzje o randze ogólnoprawosławnej, w tym nadawanie autokefalii poszczególnym Cerkwiom, powinny być podejmowane w duchu panprawosławnego dialogu i jedności, a także w oparciu o panprawosławny konsensus.
W sprawie dzisiejszej cerkiewnej sytuacji na Ukrainie uczestnicy zgodzili się także, że w celu jej uzdrowienia i pojednania niezbędny jest panprawosławny dialog.
W kwestii Macedonii Północnej delegacje oświadczyły, że zagadnienie to powinno być rozpatrywane poprzez dialog wewnątrz Serbskiej Cerkwi Prawosławnej i przy panprawosławnym wsparciu.
W odniesieniu do Czarnogóry uczestniczące delegacje zdecydowanie wezwały jej władze do poszanowania i zachowywania fundamentalnych praw własności, w tym prawa własności Cerkwi.
Delegacje postanowiły, że powinny się zebrać w braterskiej atmosferze, najlepiej do końca tego roku, aby wzmocnić przyjacielskie relacje poprzez modlitwę i dialog. Uczestnicy wyrażają nadzieję, że Jego Świątobliwość patriarcha ekumeniczny Bartłomiej z jego uznawanym honorowym starszeństwem (gr. πρεσβεία τιμής) przyłączy się do tego dialogu wraz ze swoimi braćmi zwierzchnikami Cerkwi.
Delegacje podtrzymały apel swojego brata patriarchy Teofila III, aby wznieść modlitwę za świat, o zaprzestanie wojen, chorób i cierpień, za wszystkich chrześcijan, a także za jedność Cerkwi prawosławnej. Modlitwa ta powinna się odbyć w Matce Cerkwi, świątyni Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, przed świętym Grobem Chrystusa, z którego On zmartwychwstał i obwieścił pokój światu”.

tłumaczył Andrzej Charyło

You may also like
Ku pojednaniu

Odpowiedz