Home > Z kraju > Arcybiskup Jerzy rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Arcybiskup Jerzy rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Arcybiskup wrocławsko-szczeciński prof. Jerzy (Pańkowski) od 1 września tego roku będzie rektorem ChAT. Wyboru na to odpowiedzialne stanowisko dokonało 7 maja na cztery lata kolegium elektorów tejże uczelni. Władyka Jerzy sprawował dotychczas, przez osiem lat, urząd prorektora uczelni i przez 12 lat kierownika jej sekcji prawosławnej. Zastąpi  ks. dra hab. Bogusława Mizerskiego z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, rektora ostatnich dwóch kadencji. 

Władyka Jerzy w 1989 roku, mając 15 lat, związał się z monasterem Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu. Na jego duchowy rozwój, od poczynając od dzieciństwa, miał ogromny wpływ ówczesny arcybiskup białostocki i gdański Sawa, od 1998 roku metropolita Cerkwi w Polsce.

Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, ChAT oraz wydział teologii   Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach.

1 styczna 1995 roku władyka Sawa wyświęcił go na diakona. 10 września 1998 roku złożył wieczyste śluby zakonne. 15 października tego samego roku został wyświęcony na kapłana.

Od 1999 do 20007 roku pozostawał ihumenem monasteru  św. Onufrego w Jabłecznej.

Jako 32-latek został wybrany przez sobór biskupów na biskupa siemiatyckiego (28 listopada 2006).  28 stycznia następnego roku miała miejsce jego hirotonia na biskupa.

W latach 2007-2010 kierował pracami kancelarii  metropolity.

W 2010 roku sobór biskupów powierzył władyce Jerzemu urząd prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, zaś w 16 maja 2017 roku, po śmierci arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza, kierowanie diecezją wrocławsko-szczecińską, wtedy też został podniesiony do godności arcybiskupa. 

Władyka Jerzy stopień doktora nauk teologicznych uzyskał w 2003 roku i wtedy rozpoczął pracę w ChAT i seminarium. Już pięć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego i otrzymał tytuł profesora ChAT. W bardzo młodym wieku (40 lat) nadano mu tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych.

Jest autorem wielu publikacji. Jego kazania zawierają zawsze głęboką treść teologiczną, podaną w przystępnej formie.

Władyko, gratulujemy wyboru i życzymy Bożego błogosławieństwa w Waszych trudach.

Odpowiedz