Home > Artykuł > Slawiści w Akademii Supraskiej

Slawiści w Akademii Supraskiej

Prof. Aleksander Naumow, slawista, spotkał się 10 stycznia w Supraślu z gronem swoich uczniów, przybyłych z różnych ośrodków akademickich m.in. Krakowa. Szczecina, Torunia, Lublina, by zastanowić się nad dalszą współpracą naukową, a zwłaszcza twórczą obecnością slawistów w Akademii Supraskiej (AS).

Profesor poinformował, że Akademia Supraska weszła do prestiżowej międzynarodowej badawczej sieci uniwersyteckiej Pax Bizantino-Slavia, do której należy ponad trzydzieści uniwersytetów, akademii nauk, instytutów badawczych – z Polski są to instytuty filologii słowiańskiej w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i właśnie Akademia Supraska. Dodał, co jest zrozumiałe, że w tej sieci AS jest na dalszej pozycji, ponieważ nie posiada kadry i nie prowadzi systematycznych badań. Nie sposób więc jej porównywać z dorobkiem np. Serbskiej Akademii Nauk, czy instytutami badań bizantyńskich w Grecji, Gruzji czy Szwajcarii. – Niemniej – zauważył – przynależność do tej sieci jest za mało przez nas wykorzystana.
Sieć powstała, by łatwiej było szukać partnerów do badań, także zabiegać o ich finansowanie.
Profesor zauważył, że AS ma swoją specyfikę. Dotychczas nie tyle działalność naukowa, ile oświecająca, tworząca kulturę i ją popularyzująca stanowiła podstawę bycia akademii. I tak w ciągu dwunastu lat instytucja zorganizowała 41 koncertów muzyki cerkiewnej i świeckiej, 26 wystaw, 68 warsztatów, z których skorzystali dzieci, młodzież i dorośli, osiem festiwali, osiem zimowisk, 106 obozów i kolonii, także pobytów dla osób w różnym wieku.
Zorganizowała także 28 konferencji naukowych.
We wszystkich przedsięwzięciach wzięło udział ponad piętnaście tysięcy osób. Taka duża skala działalności nie byłaby możliwa bez błogosławieństwa i wsparcia arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, konwentu AS, fundatorów, zarządu fundacji Oikonomos, bez bliskości i wsparcia supraskiego monasteru i wielu instytucji i osób.
Aleksander Naumow skupił się na naukowych konferencjach, organizowanych w ramach AS. – Zajmujemy się głównie problemami I Rzeczypospolitej, ale poruszamy także żywe współczesne problemy, na przykład Cerkiew w drodze, swój i obcy, laikat w życiu Cerkwi, warto by było spojrzeć na rolę kobiety w życiu Cerkwi.
Profesor sformułował tematy, jakimi należy zająć się w Akademii Supraskiej.
Należy kontynuować badania nad Kodeksem Supraskim, zabytkiem piśmiennictwa o światowym znaczeniu, który znają tysiące slawistów. Należy także popularyzować o nim wiedzę, organizując na przykład wykłady i pokazując wystawę o kodeksie (przygotowali ją Bułgarzy) w maju, kiedy wspominamy świętych braci Cyryla i Metodego. Zbliża się właśnie 200-lecie odkrycia kodeksu przez prof. Michała Bobrowskiego, rodem z Wólki Wygonowskiej. Może tę rocznice należałoby upamiętnić jakimś znakiem, pomnikiem.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz

You may also like
Cud w Supraślu
Wydzielanie mirra przez ikonę w Monasterze Supraskim
Rozpisywanie cerkwi
O freskach z Supraśla

Odpowiedz